หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำ 5 หลักสูตรนานาชาติ ปี 2021

วันที่เวลาโพส 23 มีนาคม 64 13:39 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรนานาชาติ
• นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) 
• พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
• วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
• วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information Systems and Network Engineering)
• วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
• เศรษฐศาสตร์ (Economics)
• สังคมศาสตร์ (Social Science)
• สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Integrated Design in Emerging Architecture)
หลักสูตรสองภาษา
• การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Modern Management and Information Technology)
เว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติ​ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนานาชาติ 

BACHELOR DEGREES
• International Business
• Communication Arts
• Hospitality Industry
• Information and Communication Technology
• International Relations and Development
• Civil Engineering
• Nursing Science
• Electrical Engineering
• Biomedical Science (Thai-English)
• Biomedical Engineering (Thai-English)
• Design (Thai- English)
• Fashion Design (Thai- English)
• Architecture (Thai- English)
• Communication Arts (English -Chinese)
• Business Administration (Chinese)

MASTER DEGREES
• International Digital Business
• Bilingual Education
• Curriculum and Instruction
• Diplomacy and International Studies
• Logistics
• Fine Arts in Design (Thai- English)
• Business Administration (Chinese)
เว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติ​ : มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมเครื่องกล

• วิศวกรรมโยธา

• วิศวกรรมไฟฟ้า

• วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• วิศวกรรมดิจิทัล
การจัตการ

• เทคโน โลยีการจัดการ

• การจัดการวิศวกรรม
เว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติ​ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรนานาชาติ
• Global Business Management (International Program)
• Digital Engineering (International Program)
• Data Science and Analytics (International Program)
เว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติ​ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC )

วิทยาลัยนานาชาติ
7 หลักสูตรนานาชาติ 16 สาขาได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
เว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติ​ : มหาวิทยาลัยมหิดล

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ