หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำ 7 หลักสูตรภาษาจีน ปี 2021

วันที่เวลาโพส 12 กุมภาพันธ์ 64 17:32 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium


 

มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

สาขาภาษาจีนธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ภาคปกติเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และเรียนแบบระบบทางไกล (Online) สอนโดยเจ้าของภาษา ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีการแบ่งห้องเรียนเรียนแยกตามระดับพื้นฐานของภาษา และมีวิทยาลัยนานาชาติจีนที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สอนเป็นภาษาจีนอีกด้วย  ซึ่งผู้เรียนสามารถ บริหารจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนก่อนสอบเนื้อหาวิชามีความหลากหลายนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  เรียนจํานวน 123  หน่วยกิต จึงทํางานได้อย่างรวดเร็วหรือนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเทียบโอนความรู้จากสถาบันการศึกษาเดิม เทียบโอนประสบการณ์การทํางาน และการสอบเทียบ
อาชีพของผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
1. อาจารย์ หรือ บุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ สถาบันสอนภาษา
2. ล่ามแปลภาษาจีน
3. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
4. เลขานุการ
5. พนักงานต้อนรับของโรงแรม หรือ สายการบิน
6. ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
7. ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และ การบริการ
8. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
9. ทํางานในธุรกิจด้านบันเทิง
10. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  

สมัครเรียนด้วยตนเองได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือสมัครและส่งเอกสารทางออนไลน์ ได้ที่  http://www.krirk.ac.th/th/register_th/ 
Line : @krirk
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร : 065-6546185 และ 065-6546189
เว็บไซต์สาขา : https://www.krirk.ac.th/


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน
เว็บไซต์สาขา : https://www.human.ku.ac.th/humanku

 


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (Faculty of Chinese Language and Culture)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
- สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture)
เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3
เว็บไซต์สาขา : https://www.hcu.ac.th/faculty-of-chinese-language-and-cultureมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตครูสอนภาษาจีนมืออาชีพยุคใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านภาษาจีน เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมจีน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และศาสตร์แห่งความเป็นครู สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัย สร้างหลักสูตรและห้องเรียนภาษาจีนที่มีความสุขให้แก่ผู้เรียนที่หลากหลาย

เว็บไซต์สาขา : https://www.mfu.ac.th/education/program/program-bachelor/bachelor-chinese/bed-program-teachingchinese/bachelor-arts-teachingchinese.html


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาจีน วรรณกรรมจีน และจีนศึกษา เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
– ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักเขียน ฯลฯ อาชีพในด้านการศึกษา
– อาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– พนักงานบริษัท ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ
– งานในองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่ติดต่อกับต่างประเทศ
– ผู้ประกอบการด้านธุรกิจกับชาวจีน (เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กของตนเอง)
เว็บไซต์สาขา : https://www.cmu.ac.th/th/faculty/humanities/Aboutus

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
เว็บไซต์สาขา : https://admissions.kku.ac.th/


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาภาษาจีน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน
ทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล
เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ตลอดจนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34709
เว็บไซต์สาขา : https://humanities.utcc.ac.th/courses/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด