หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำ 5 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเกม ปี 2021

วันที่เวลาโพส 18 กุมภาพันธ์ 64 16:06 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium


 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม" 
สาขาที่ น้องๆ จะได้เรียนออกแบบและสร้างเกม และการสร้างแอนิเมชันทั้งแบบ 2 มิติ และ  3 มิติ ได้รับความรู้เชิงลึกทางด้านออกแบบกราฟิก การสร้าง Animation การจัดการแข่งขันกีฬา Esports  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม (Game Programming), การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) เพื่อการสร้าง Digital Content

โดยการเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก
1.การออกแบบและการพัฒนาเกม (Major in Game Design and Development)
2.การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (Major in Creative Digital Design)

จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

- จบจากสาขานี้สามารถออกแบบและสร้างเกม และการสร้างแอนิเมชันทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
- มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ที่ตรงกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
- อาจารย์มีความรู้ความชำนาญทางด้านออกแบบและพัฒนาเกม การสร้างแอนิเมชันทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
- อาจารย์มีความใส่ใจกับนักศึกษาทุกคน

- นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลจริงให้กับองค์กรภายนอก ตั้งแต่เรียนชั้นปี 1

- ได้รับความรู้เชิงลึกทางด้านออกแบบกราฟิก การสร้าง Animation การจัดการแข่งขันกีฬา Esports การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม (Game Programming), การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) เพื่อการสร้าง Digital Content

เรียนจบแล้วทำงานอะไร
นักพัฒนาเกม (Game Programmer)
นักออกแบบเกมและตัวละคร (Game and Character Designer)
นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเทคโนโลยี AR/VR (Mobile Application Developer or AR/VR Technology Developer)
นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports
นักออกแบบกราฟิก Graphic Design ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ (3D Model)
นักการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketer)
นักออกแบบวิชวลเอฟเฟ็คภาพยนตร์ (Movies Visual Effect Designer)
นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
มีแนวคิดในการผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 
แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)
เรียนจบแล้วทำงานอะไร
นักพัฒนาเกม (Game Developer)
นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
นักออกแบบ UI/UX
นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
วิชาเอกวิศวกรรมและการออกแบบเกม (Game Engineering and Design)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ โดยที่เป็นโครงการนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน
สร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัว มีทักษะในการทำงาน โดยการนำหลักการของ Projecte-based ทางด้านของทฤษฎี สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมในตลาดการแข่งขันระดับโลก และศูนย์ DIDTC ซึ่งมบีุคลากรที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจะแลกเปลี่ยน ความรู้และดำเนินการเรียนการสอนร่วมกัน

 
เรียนจบแล้วทำงานอะไร
นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม
นักออกแบบเกม
นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม
นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม
ผู้จัดการโครงการเกม
นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิ กส์
นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วิศกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกเกม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เน้นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานเกม ให้รู้จักทักษะอาชีพในการผลิตเกมทั้งด้านการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงในทุกๆขั้นตอน การสร้างเกมเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของเกมที่มีในตลาด แล้วนำกลับมาพัฒนาให้เกิดชิ้นงานที่เกิดการสร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย วิชาเอกการพัฒนาเกม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาเกม (Game Development)
มุ่งผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์เกมลักษณะต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง การออกกำลังกาย และการพัฒนาความรู้ ทักษะ และระดับสติปัญญาของกลุ่มผู้เล่นเกมที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาเกมทั้งส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เกมออนไลน์ เกมบนอุปกรณ์ไร้สาย เช่น iPad หรือ iPhone และเกม บนเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ
 
เรียนจบแล้วทำงานอะไร
นักออกแบบและพัฒนาเกมในรูปแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านเกม
นักออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด