หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2021

วันที่เวลาโพส 17 มีนาคม 64 17:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

การศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร และการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ โดยเป็นปัญหาที่สำคัญ ๆ ที่ได้รับการสนใจและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน


เรียนจบรัฐศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?
ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ หรือ “รัฐกิจ” คือการบริหารงานให้กับกิจการของรัฐ  เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ นายอำเภอ เป็นต้น
- งานรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่บริหารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานไม่ต่างจากงานราชการ ก็จะเป็นงานทางด้านบริหาร จัดการข้อมูล และวิจัย
- งานบริษัทเอกชน  ความรู้เรียนมาสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งอะไร ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับงานการวิเคราะห์ การวางแผนนโยบายต่างๆ เช่น  เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น


 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์


หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  กำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ
1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบการบริหารราชการไทย
2. วิชาหลักทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง การบริหารท้องถิ่น องค์การและการบริหารแนวใหม่   
3. การฝึกงานและการทำโครงงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. การเรียนรู้เกี่ยวกับภาครัฐดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารภาครัฐดิจิทัล และการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุนรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) มอบทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนมากมาย ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส ทุนนักกีฬา นอกจากทุนการศึกษา ผู้สมัครสามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ในวันที่สมัคร (การขอรับทุนการศึกษามีจำกัดระยะเวลาการรับสมัคร)

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ DPU
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสถานะเป็นคณะวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้) และมีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนจำนวนหลกหลาย เช่น ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส ฯลฯ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการบริการวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมากที่นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม เพื่อเพิ่มประสบการณ์พร้อมๆ กับคณาจารย์ระหว่างที่เรียน และได้เรียนรู้จริงในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต (มีทักษะในการทำงานยุคดิจิทัล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการมีจิตอาสา สะสมชิ้นงานที่มีคุณภาพซึ่งจะสามารถใช้ยื่นในการสมัครงานเมื่อเรียนจบ) นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์เรามีทีมนักกีฬาฟุตบอลของคณะภายใต้ชื่อทีมสุภาพบุรุษ รปศ.U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34614

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งนำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นำองค์กรสาธารณะ ทั้งองค์กรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ไปร่วมสร้างความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วน โดยการเสริมสร้างบทบาทของตัวแสดงเหล่านั้นเพื่อให้เกิดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจร่วมกันในลักษณะการเป็นภาคีหุ้นส่วน (partnership) ที่มีพันธสัญญา (commitment) ร่วมกัน และการให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นแนวคิดร่วมสมัยที่นำมาใช้ได้ทั้งกับกำหนดนโยบายสาธารณะของภาคการเมือง การบริหารงานขององค์กรภาครัฐในระดับต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรคุณธรรมที่เป็นผู้นำการพัฒนากิจการสาธารณะ”
ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จึงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิด หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตและของคณะเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นองค์กรคุณธรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) รป.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกษ) M.P.A .

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ทั้งด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม 
2.เพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสร้างความพร้อมเพื่อเตรียมบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นนักบริหารสมัยใหม่
3.เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการนำทฤษฎีและแนวความคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตร์มาบูรณาการองค์ความรู้ สำหรับการบริหารงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาว


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รัฐประศาสนศาสตร์


รายละเอียด
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และพลเมืองที่ดีในสังคม มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ 3 ศาสตร์ ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โดยมีรากฐานของกฎหมายมหาชน สถาบันการเมือง หลักธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รัฐประศาสนศาสตร์

รูปแบบของหลักสูตร
- ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  คือ  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
- ระยะเวลาในการศึกษา : 4  ปี
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าเทอมเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  13,000 บาท
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  104,000 บาท

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด