หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2021

วันที่เวลาโพส 18 มีนาคม 64 17:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบไปมีทักษะทางภาษาอังกฤษและความรู้ด้านธุรกิจควบคู่ไปด้วยกัน ระหว่างที่เรียนในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะมีอาจารย์เป็นโค้ชทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมออนไลน์ รวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศเพื่อเรียนรู้โลกการทำงานจริง จึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ DPU สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานได้จริง

อาชีพที่สามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ครูอาจารย์ภาษาอังกฤษ
2. ล่าม นักแปล      
3.งานด้านต่างประเทศในองค์กรหรือบริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ
4.งานราชการในหน่วยงานด้านต่างประเทศ   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐ
5. งานในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เช่น ไกด์ พนักงานโรงแรม  
6.งานสายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพื้น
7. ธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออกสินค้า


 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Business English)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งในบริบททั่วไป และบริบทการทำงาน สามารถวิเคราะห์สารที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งในเรื่องทั่วไป และในทางวิชาการ สามารถเสนอความคิดเห็น และข้อโต้แย้งที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ และ สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างกว้างขวาง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ
เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ  43,800 บาท

คลิกที่นี่ : https://arts.dpu.ac.th/th/course/english​

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
สำนักวิชาพื้นฐานภาษา

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สามารถปรับตีวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตสำนึกอันดีต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยนครพนม 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยีมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางได้ และยังมีการส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง นอกจากนี้ยังมีศูนย์บรรณสารสนเทศทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมของนิสิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักบทิดที่มีศักยภาพสูงด้านกาษาอังกฤษภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษและท้องถิ่น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด