หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 2021

วันที่เวลาโพส 19 มีนาคม 64 13:29 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

คณะนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีผลบังคับแน่นอน หรือที่เรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายมีบทบาทสำคัญในสังคมในการกำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมนั้น ๆ 

การศึกษานิติศาสตร์มีสาระสำคัญสามส่วนหลัก คือ
1. ศึกษาถึงกฏหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท รวมตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐและหน่วยงานรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ 
2 .นอกจากนั้นยังมุ่งศึกษาบทบาทของกฎหมายทั้งในฐานะที่ะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของรัฐมิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการนำนโยบายมาปฎิบัติให้ได้ผลจริงจัง ดังนั้น กฎหมายจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง คือ อาจส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ การศึกษานิติศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วย 
3. นิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญต่อคุณค่าของกฏหมายต่อสังคม เพราะกฎหมายมีขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อยในสังคม การศึกษานิติศาสตร์จึงตั้งคำถามว่ากฏหมายต้อง  "ยุติธรรม" หรือไม่ การศึกษาจึงไม่ได้เน้นเฉพาะตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

จบมาทำงานอะไร?
- ภาครัฐ ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจำศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตำแหน่งอื่นๆ
-ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กร สถาบันการเงิน นิติบุคคลต่างๆ ทนายความ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย อาจารย์ เป็นต้น
- อาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความ เจ้าของกิจการต่างๆ


 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กระบวนการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเน้นงานกลุ่ม และภาคปฏิบัติมากขึ้น แต่บรรยายน้อยลง อย่างการให้นักศึกษาเขียนคำฟ้อง หรือให้นักศึกษาเตรียมให้คำพยาน (ห้องศาลจำลอง) โดยรูปแบบการเรียนของปีหนึ่ง เรียนวิชาพื้นฐานจากมัธยมปลายและเรียนกฎหมายใหม่ เทอมละ 1 ตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปีสอง พอขึ้นปีสองคราวนี้เน้นเป็นนักกฎหมายเต็มตัวจะได้เรียนกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายมหาชน จนพอปีสามจะเริ่มยากขึ้น จะได้เจอกฎหมายวิธีพิจารณาความ อย่างเช่นถ้าจะฟ้องคดีแพ่ง ต้องฟ้องคดีไหน จะยื่นบัญชีระบุพยานจะยื่นอย่างไรยื่นเมื่อไหร่ จะขอคัดค้านจะต้องทำอย่างไร พอปีสี่ จะเรียนวิชาแนวนามอธรรม นิติปรัชญา หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย เน้นจริยธรรมและคุณธรรมของนักกฎหมาย

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
- มีการเรียนการสอนวิชาว่าความและศาลจำลอง
- จัดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์ (DPU Moot Court Competition) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง ?
เรียนกฎหมายที่มีความสำคัญ

- กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
- กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
- กฎหมายมหาชน

เรียนกฎหมายที่มีความซับซ้อนเฉพาะด้าน
- กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
- สัญญาทางพาณิชย์
- กฎหมายปกครอง

เรียนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรียนวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า
- นิติปรัชญา
- หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย


รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หน่วยกิตละ 1,500 บาท จำนวน 8 เทอม
U-review : https://www.u-review.in.th/th/edu/34588

https://www.youtube.com/watch?v=E80YWN2orRE
 


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันทางวิชาการกฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีการเติบโตและขยายตัวตามลำดับทั้งในด้านจำนวนหลักสูตรและศูนย์การศึกษาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และความจำเป็นของการพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 ศูนย์การศึกษาคือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง นอกจากความพร้อมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญในการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษาในจำนวนที่เพียงพออีกด้วย


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คณะนิติศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ด้านกฎหมายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสามารถนําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะนิติศาสตร์

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณะนิติศาสตร์

คุณค่าของบัณฑิตทางกฎหมายคือสามารถนำกฎหมายไปใช้สร้างความเป็นธรรมให้แก่คนทุกระดับในสังคม และช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งก้าวหน้า ดังนั้น การเรียนกฎหมายจึงไม่ใช่การมุ่งศึกษาเฉพาะ ตัวบทเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้รอบรู้หลักกฎหมาย เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และจิตวิญญาณแห่งกฎหมาย ในขณะที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์อื่นๆ เข้ามาใช้ในการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าใจสังคมในมิติต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายและซับซ้อน เพื่อที่จะช่วยให้การเรียนรู้กฎหมายและการใช้กฎหมายมีความรอบด้านและสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีได้มากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะนิติศาสตร์

สร้างนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆในยุคโลกาภิวัตน์  โดยสามารถนำคุณความดีและความรู้ที่ได้สั่งสมไว้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน ประเทศชาติ และสังคมทุกหมู่เหล่าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ


เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด