หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2021

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2021

วันที่เวลาโพส 21 มีนาคม 64 14:25 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

น้องๆ คนไหนกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนต่อทางด้าน การท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ก็ยังลังเลสงสัยว่า คณะ/สาขานี้ เค้าเรียนอะไรกันบ้าง? ก่อนอื่นขอบอกเลยว่า หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีชื่อสาขา รายละเอียดการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตรแตกต่างกันไป

เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไร แต่เนื้อหาโดยพื้นฐานของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมที่น้องต้องเจอแน่ๆ ก็จะมีหลักๆ ดังนี้ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว

โดยสรุป การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จะเน้นสอนให้น้องๆ มีความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตั้งแต่ทฤษฎีการจัดการ ภาษา จิตวิทยา การบริหาร การบริการ และภาคปฎิบัติในวิชาชีพต่างๆ

จบมาทำงานอะไร
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการได้ดังนี้ อาชีพสายการท่องเที่ยว ได้แก่ธุรกจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน เป็นต้น อาชีพสายการโรงแรม สามารถเลือกตาแหน่งงานการทำงานธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกขาย แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ เป็นต้น อาชีพในสายการบริการอื่นๆ สามารถเลือกทางานในธุรกกิจอุตสาหกรรมการบิการ เช่น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาอตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ 
สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- รู้จริงเรื่องงานมัคคุเทศก์ การนำเที่ยว บุคลิกภาพ ทักษะการพูดและการบริการลูกค้า ออกภาคสนามตามเส้นทางที่กำหนดโดยหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว
- เตรียมความพร้อมเข้าทำงานในบริษัทท่องเที่ยว ลงมือสร้างโปรแกรมนำเที่ยวและขายจริง
- เรียนรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ค้นหาตัวตนของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับเทรนด์ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง
- เน้นฝึกภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกเรียนภาษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มเติม
- ฝึกงานในหน่วยงานและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การบริการและการบิน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์อาชีพ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
- เรียนกับอาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง
- เสริมทักษะการออกแบบ DIGITAL MEDIA เพื่อการท่องเที่ยว
- เน้นการลงภาคสนาม ปฏิบัติจริงสัมผัสประสบการณ์จริงตลอด 4 ปี
- ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้งานสูง
- ต่อยอดการทำงานในอนาคตได้หลากหลายไม่จำกัดแค่ท่องเที่ยว

คลิกที่นี่ : https://tourism.dpu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวในระดับอาเซียน และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อกิจการสังคมในระดับสากล โดยที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่กำลังขยายตัวไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่กำลังก้าวเข้ามาแข่งขันกับเราได้อย่างทัดเทียม
               
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย  ได้เปิดตัว “SWUTEL” (สวูเทล) โรงแรมหรูในมหาวิทยาลัย ใจกลางเมืองที่มีในบรรยากาศรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ภาควิชาบริหารธุรกิจ มีนิสิตในสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม โดยที่น้องๆ ที่เรียนที่นี่จะได้เริ่มฝึกตั้งแต่ ปี 2 แต่จะพิจารณาจากวิชาที่เรียนด้วย เช่น วิชาแม่บ้าน วิชาฟร้อนท์ 
     
ถ้าหากน้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนทางด้านนี้ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มศว จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น้องๆ จะเข้าเรียนต่อ เพราะที่นี่สอนให้น้องทำงานจากสถานที่จริง และน้องๆ จะจบไปเป็นบุคลากรทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมี่มีคุณภาพทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่ร่วมมือกับสถาบันวาแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัล Best Hospitality Management School มีการเรียนการสอนแบบสลับกันระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏี ในชั้นเรียน และ ภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติ งานจริงเพื่อประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์แบบ 360 องศา นักศึกษาจะได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและพัฒนาความคิด ทางด้าน การบริการที่แท้จริง นักศึกษาจะมีการฝึกงานทุกปีการศึกษา โดยในปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาส ได้เดินทางไป ฝึกงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือประเทศอื่นๆ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีใจรักงานบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ความสำคัญหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่ครบรอบในการที่จะต้องพัฒนาทุกๆ5ปีและในการพัฒนาปรับปรุงครั้งนี้ จะเป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ต้องปรับปรุงในรายละเอียดของหลักสูตรโดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด