หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ปี 2022

วันที่เวลาโพส 04 มกราคม 65 15:30 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สาขา Business and Management ถือว่าเป็นสาขายอดฮิตมากที่สุดเลยในสายธุรกิจนี้ ในสาขานี้ การเรียนการสอนโดดเด่นมาก มีทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและโท และหลักสูตรการวิจัยสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในสาขาการวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการ การเรียนในสาขานี้ ไม่ได้เพียงแต่สอนเรื่องทักษะ เตรียมพร้อมในเรื่องบริหารจัดการเท่านั้น ยังสอนไปถึงเรื่องการเป็นผู้นำด้านธุรกิจ การสื่อสาร นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ 

ที่สำคัญการได้มาเรียน Business and Management ยิ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะสุด ๆ จะโฟกัสในเรื่องการได้ใช้ประสบการณ์จริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง มีการฝึกงานจริง

แนวทางการประกอบอาชีพ
- งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร นักบริหาร นักธุรกิจ (ผู้จัดการการดำเนินงาน)
- งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม (ผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ ผู้ควบคุมคุณภาพ)
- งานด้านที่ปรึกษาขององค์กร (นักวิเคราะห์ธุรกิจ)
- นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ ทางด้านผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ (นวัตกร)
- งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ (นักวางแผนกลยุทธ์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม
สาขาการจัดการธุรกิจ ( Business Management) 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- Design Thinking as a Strategy for Innovation การออกแบบความคิดเพื่อเป็นกลยุทธ์สำหรับนวัตกรรม
- Innovation and Change Management นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- Competing in a Data Driven Business การแข่งขันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- Introduction to New Ventures ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่
- Service Management การบริหารด้านการบริการ
- Big Data Analytics and Artificial Intelligence (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยเจ้าของธุรกิจตัวจริง
- เจาะลึกความรู้ด้านธุรกิจระดับนานาชาติกับนักธุรกิจหลากหลายวงการ
- ค้นหาสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ เลือกเรียนวิชาเอกด้านธุรกิจได้มากถึง 2 กลุ่มวิชา
- สร้างโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทต่างประเทศชั้นนำ ฝึกงานจริง รับเงินเดือนจริง
- ได้เปรียบมากกว่าใครกับหลักสูตร 3 + 1 Double Degree 2 ปริญญา
- GO INTER! กับโครงการเรียนควบปริญญาตรี + ปริญญาโท กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สร้างความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในระดับนานาชาติ 
- เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมเข้าสู่วงการการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย โปรโมทผลิตภัณฑ์ หรือสื่อสารระหว่างองค์กร 
- การทำงานเชิงปฏิบัติเป็นหลักบนพื้นฐานของการเรียนเชิงทฤษฎี  
- มีความเป็นสากลสามารถปฏิบัติงานได้จริงทั้งในและต่างประเทศ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ
- หลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- การเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology 
- เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม
- การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น
- รูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง
- มีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- โดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์
- ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันที
- สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นคณะที่สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและการวิจัย 
- เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านธุรกิจและด้านการสื่อสาร
-  ก้าวทันตามโลกในยุคสารสนเทศใช้วิชาในด้านการบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  เพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้
- เน้นความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้บริหาร
- เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิด
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ
- สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
- สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและให้นักศึกษาให้มีส่วนร่วม
- การจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
- สนับสนุนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติมืออาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-ความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานในองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์การในรูปแบบต่าง ๆ ได้
- ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
- สามารถนําไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมได้

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ
- จัดการเรียนการสอนในขนาดที่เหมาะสม
- พัฒนาความรู้ทางวิชาการ เปิดมุมมองผู้เรียน และเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง
- นั้นในด้านของคุณภาพการเรียนการสอน
- เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับตัวนักศึกษาเอง

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด