หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2022

วันที่เวลาโพส 24 มีนาคม 65 13:16 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ( Computer science) เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งซอฟต์แวร์ และเครือข่าย

ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานแบบฉลาด ( Smart ) เช่น ระบบการซื้อ-ขายอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า ( Customer Insight ) สามารถคาดการณ์ ทำนาย ความต้องการใหม่ ๆ และยอดขายในอนาคตได้

ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack เป็นจำนวนมาก สาขาวิชา “วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์” จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการผลิตบุคลากร สายการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ผู้เขียนชุดคําสั่ง ( โปรแกรมเมอร์ )
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
- ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล ( Data analysts )
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( Data Scientists )
- อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์
-  หลักสูตร CSI เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
- เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
- สร้างความเป็นด้วยมืออาชีพ
- สร้างโอกาสการเป็น Start up 
- เรียนรู้ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีสมัยใหม่

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ทำได้ครบ จบในคนเดียว
- มีความทันสมัยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศมีความต้องการบุคลากรในสายงานนี้สูงมาก
- ได้เสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้  

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรมความรู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงอย่างกว้างขวาง
- เรียนรู้พื้นฐานของซอฟต์แวร์และวิศวกรรมความรู้
- เรียนรู้พื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทฤษฎี อัลกอริธึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่าย

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสัตต่างชาติ
- มีโอกาสมากมายที่จะได้รับประสบการณ์จริงผ่านโปรแกรมความร่วมมือหรือการฝึกงาน
- ทุกปี eXceed Camp มีค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเข้มข้น ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดสำหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและสังคม จะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปีที่สองของโปรแกรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนานาชาติ 
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นพื้นฐานในการเรียนของสาขานี้
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์การปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้ไปในทางที่พัฒนาขึ้น
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมเสริมเข้าไปด้วย
- การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้ว

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เพิ่มคุณค่าของน้องๆ วิศวกรที่จบจากที่นี่
- ได้เรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- มีทักษะหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามเป้าหมายและนิยามของวิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนา  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- สามารถทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการ Agile

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ 
- สามารถผลิตซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล
- ได้ความรู้ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้
- มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ตะหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีผู้เรียนต้องการเรียนจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด