หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน 2022

วันที่เวลาโพส 27 เมษายน 65 10:25 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  การประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการบิน เป็นมหานครอากาศยาน ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้เฉพาะทางและทักษะด้านภาษาอีกเป็นจำนวนมาก

หลักสูตรธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมธุรกิจการบินเบื้องต้น  การบริการผู้โดยสารภาคพื้นและการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การวางแผนการตลาดทางด้านการบินการจัดตารางการบิน การบริหารและการจัดการท่าอากาศยาน รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศและการจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
 
อุตสาหกรรมการบินต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมากที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริการและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมด้านการบิน รวมทั้งมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ซึ่งจะเป็นที่ต้องการเป็นพิเศษ ดังนั้น การเลือกเรียนสาขาวิชา “การจัดการธุรกิจการบิน” จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการบินโดยตรง
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
- พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบินและท่าอากาศยาน
- พนักงานขนส่งสินค้าทางอากาศ
- พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
- นักวิชาการด้านธุรกิจการบิน
- ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
- พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

Facebook Page : https://www.facebook.com/ABMUTCC/
รายละเอียดหลักสูตร >> https://shorturl.asia/qOEPD


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการบริการและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงานในธุรกิจการบิน
- ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสนามบินและเครื่องบินจำลองที่ทันสมัย ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย
- เสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน
- ปฏิบัติงานจริงกับสายการบินและองค์กรชั้นนำระดับโลก

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกงานกับสายการบินและองค์กรด้านการบินชั้นนำ
- อาจารย์มีประสบการณ์ตรงด้านการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นและพนักงานจัดการการจราจรทางอากาศ
- ได้ศึกษาดูงานและเดินทางโดยสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
- นักศึกษาจะได้เรียนรู้ครบทุกสายงานในธุรกิจการบิน
- สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายหลังสำเร็จการศึกษา


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
- ได้ความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพด้านการบินในระดับสากล
- เน้นการฝึกปฏิบัติในเนื้องานที่เป็นทักษะเฉพาะด้าน
- การใช้ความรู้และทักษะตามสถานการณ์ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารด้านการบิน
- พื้นฐานความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ความรู้มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการขนส่งทางอากาศ และขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ได้ฝึกปฏิบัติในเนื้องานที่เป็นทักษะเฉพาะด้านจริง ๆ
- ได้ความรู้และทักษะตามสถานการณ์ 
- ได้เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารด้านการบิน
- ได้ความรู้พื้นฐานความรู้ทางการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ( หลักสูตรนานาชาติ )

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ได้เรียนในบรรยากาศเครื่องบินจริง
- นำทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติวิชาชีพในชีวิตจริง
- เน้นทักษะการสื่อสาร

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถบูรณาการภาษา บริการ และความรู้ทางวิชาชีพและทักษะอย่างมี
- ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และก้าวไปข้างหน้า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ความรู้ทั่วไปในธุรกิจการบิน
- เส้นทางการประกอบอาชีพต่างๆในสายงานธุรกิจการบิน
- ความรู้ด้านการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
- ความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ด้วยระบบ Amadeus
- ความรู้ด้านการดำเนินการคลังสินค้าทางอากาศ
- ความรู้ด้านการตลาดในธุรกิจการบิน
- ความรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน
- ความเป็นมา และความสำคัญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆในธุรกิจการบิน
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในธุรกิจการบิน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล
- ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มหาวิทยาลัยนครพนม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิทยาลัยการบินนานาชาติ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร
- ได้เรียนรู้ Commercial Pilot License ( Aero plane ) หรือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี
- เพิ่มศักดิ์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ้งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- เน้นผู้เรียนรู้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจการบิน สนามบินและองค์กรอื่น ๆ
- สามารถนำไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด