หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน 2022

วันที่เวลาโพส 12 พฤษภาคม 65 13:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ในปัจจุบันช่างซ่อมบำรุงอากาศยานถือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดตลาดเลยก็ว่าได้ แต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนต้องการเป็น

ช่างซ่อมบำรุงท่าอากาศยานมีหน้าที่ตามชื่อ ไม่ว่าจะตรวจหาสาเหตุและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน เช่น ล้อ เบรก ประตูเปิด-ปิด เป็นต้น รวมถึงต้อง เช็กสภาพของกลไกต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าในเครื่องบิน อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ควบคุมการบิน  ระบบลงจอด เป็นต้น

5 ทักษะจำเป็นถ้าคุณอยากเป็น “ ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ”
1. ทักษะด้านดิจิทัล
2. ทักษะด้านเครื่องจักรกล
3. ทักษะด้านไฟฟ้า
4. ทักษะด้านภาษา
5.ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft skills)

แนวทางการประกอบอาชีพ
-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ผู้เชี่ยวชาญเทคนิควิศวกรรม
- งานด้านการวางแผนการซ่อมบำรุง
- เครื่องยนต์ วางแผนการซ่อมเครื่องบิน
- บริการด้านเทคนิค

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- พัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพด้านเทคนิควิศวกรรม ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
- เรียนรู้ ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องบินจริงและเครื่องยนต์จริง
- ได้ศึกษาช่างขั้นสูงด้านเครื่องยนต์ เครื่องจักร การควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติ รอบรู้โครงสร้าง เครื่องกล ระบบอิเล็คโทรนิกส์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 
- มองภาพโครงสร้างเครื่องยนต์ อ่านออกทุกมิติของลำตัวเครื่องบิน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เข้าใจหลักการพื้นฐานด้านการบินสำหรับช่าง เข้าใจเทคนิคทางวิศวกรรม ก้าวทันกราฟฟิคระบบคอมพิวเตอร์ทันยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 

สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน 
สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ AMEL ( Avionic Mechanic ) ( B2 )

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับด้านช่างอากาศยาน
- เน้นการซ่อมบำรุงเครื่องวัดประกอบการบิน รวมทั้งระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
- ได้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติถือว่าสำคัญกับหลักสูตรนี้

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถมองภาพรวมของการตลาดได้
- ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง
- สามารถบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ถ่ายทอดทักษะความรู้ และประสบการณ์การทำงานจริง
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งแรกของประเทศไทย
- สามารถทำงานได้ในระดับสากลและได้รับค่าจ้างสูง
- ได้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน
- ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้อง
- มุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้างและเครื่องยนต์ต้นกำลัง
- พัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเอง
- เป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียน

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอากาศยา

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือภาคปฏิบัติจริง
- ได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน
- สามารถนำความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจอื่น ๆ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- จบการศึกษาได้ความรู้ความสามารถทุกด้าน
- ได้ทำงานที่มั่นคงทางวิชาชีพ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด