หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2022

วันที่เวลาโพส 18 พฤษภาคม 65 14:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันในอนาคต ช่วยให้ประเทศชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของธุรกิจ และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือหน่วยงาน หรือองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาทั่วทั้งองค์กร ไปตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจในทุก ๆ ส่วน และต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย ( ตั่งแต่เริ่มผลิตสินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  
- นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง  
- นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า  
- นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ  
- ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder  
- ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์  
- ผู้บริหารขนส่ง  
- ผู้บริหารคลังสินค้า  
- ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
- นักวิจัย / นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวิจัย / นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
- อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
- เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
- ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
- นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อภาษาไทย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อภาษาอังกฤษ : College of Logistics and Supply Chain

เว็บไซต์ :  https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
เบอร์โทร : 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 06 1420 5641-4


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ส่งต่อความรู้แบบครบเครื่องเรื่อง Logistics ในยุคดิจิทัล
- เน้นๆการเรียนรูปแบบใหม่ผ่าน Gamification ธุรกิจจำลอง และเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
- จัดเต็มกับการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพแบบ “ ทำได้ ทำเป็น ” รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- เรียนรู้ทุกกิจกรรมโลจิสติกส์และเชื่อมโยงด้วยระบบดิจิทัลซัพพลายเชนที่ทันสมัย
- เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้โลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออกไปกับ “ IM-EX Logistics ”


เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มีแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ( Sand Box ) อาทิเช่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมรับทุนการศึกษา !!
- เรียนครบ จบ ในที่เดียว ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ มีงานทำ และมีรายได้
- ปริญญาตรี ภาคปกติ จบได้ภายใน 3 ปี 1 เทอม
- ปริญญาตรี ภาคปกติ Dual Degree ได้ปริญญา 2 ใบ จบได้ภายใน 3 ปี 1 เทอม
- ปริญญาตรีควบโท จบได้ภายใน 4 ปี ได้วุฒิ BA และ MBA
- ส่งต่อความรู้สุดฮ๊อต! จากตัวจริงในสายอาชีพโลจิสติกส์ทั้งวิทยากรผู้มีประสบการณ์และผู้ประกอบการระดับแนวหน้าของประเทศ
- ได้เรียนพร้อมทำงาน จัดหาสถานประกอบการ และมีรายได้ระหว่างเรียน
- ได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
- มีโอกาสบินไกลศึกษาดูงานกับบริษัทระดับโลกด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- การเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน “ ไม่ต้องรอจบ ก็ทำงานได้ ”
- หลักสูตรที่ตามใจผู้เรียน “ อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน ” ด้วยกลุ่มวิชาที่น่าสนใจ
- หลักสูตรทันสมัยปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โลก..ไม่ว่าโรคไหนมา...โลจิสติกส์ก็รอด !!!

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ได้กับงานด้าน วิชาการและในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในแง่มุมต่าง ๆ
- มีความเป็นผู้นำความคิดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถ สร้างองค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีความเป็นสากล
- สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์
- มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการ
- ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
- วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
-  เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
-เน้นมีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กรต่างๆ และความต้องการของประเทศไทย
- ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโลจิสติกส์
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
- สามารถแก้ไขปัญหาโดยรวมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งกันและกัน

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เรียนรู้การบริหารกระบวนการไหลของสินค้า/บริการหรือวัตถุดิบ
- รู้จักกระบวนการในการวางแผน ดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำ workshop การทำแผนธุรกิจที่เรียนรู้ตั้งแต่ขบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการ
- การเรียนการสอนบูรณาการความรู้ของศาสตร์เชิงวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
- สร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ
- เรียนเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์สากล เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถเข้าทำงานทั้งการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการอุตสาหกรรมไปด้วยกัน
- มีตลาดแรงงานรองรับที่กว้างขึ้น

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด