หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วันที่เวลาโพส 27 พฤษภาคม 65 11:12 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ใครกำลังจะตัดสินใจเรียนกฎหมายหรือสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ คำถามคือ ในคณะนิติศาสตร์เขาสอนอะไรบ้าง ?

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้พิพากษา/ตุลาการ
- พนักงานอัยการ
- ทนายความ
- ผู้สอนในสถานศึกษา
- ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร
- ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ
- รับราชการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิติศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม
ID Line : 0953675508
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/UtccLawSchool/
เว็บไซต์ : https://law.utcc.ac.th/
สมัครเรียนได้ที่ >> https://www.utcc.ac.th/admission/
 
หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- นักกฎหมายที่จบการศึกษาจากที่นี่ จะเป็นนักกฎหมายที่รู้เรื่องธุรกิจ
- เน้นภาคทฤษฎีและปฎิบัติ จบแล้วทำงานได้จริง
- สร้างความแตกต่างด้วยวิชาเฉพาะด้านตอบโจทย์ภาคธุรกิจ เช่น วิชากฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล วิชากฎหมายการเงินการธนาคารสมัยใหม่ วิชากฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น
- ที่นี่สร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย 
- ได้ประสบการณ์จริงจากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ
- จบแล้วทำงานได้จริง ได้ฝึกปฎิบัติงานกับบริษัทชั้นนำหรือหน่วยงานราชการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางนิติศาสตร์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาทางกฎหมายได้
- สามารถร่างสัญญาและเขียนคำคู่ความได้
- สามารถหาแนวทางแก้ไขและปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้
- สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายและประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
-  มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกฎหมาย
- สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้
- พื่อเป็นรากฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- จัดการศึกษาโดยแบบการศึกษาเปิดแบบตลาดวิชา
- เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างมีคุณธรรม
- ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ทุกคนที่ใฝ่หาความรู้
- มุ้งเน้นให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบอาชีพด้านกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ
- สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคม
- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ้งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คุณธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
-  มีทักษะและความสามารถในสาขาวิชา
- สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
- ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานิติศาสตร์
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต
- มีทักษะในการวิจัย
- มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายและประกอบอาชีพได้
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในกฎหมายทั่วไปกฎหมายมหาชน
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- มุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรทางด้านกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางกฎหมายได้อย่างหลากหลาย
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทั่วไปกฎหมายมหาชน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด