หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2022

U-Recommend แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม

วันที่เวลาโพส 29 มิถุนายน 65 12:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมรองรับภาคอุตสาหกรรมอาหารในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอาหารสมัยใหม่

แนวทางการประกอบอาชีพ
- พนักงานฝ่ายผลิต ทำหน้าที่ควบคุมการผลิต 
- พนักงานฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร  
- พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- พนักงานด้านการวิเคราะห์และการกำหนดมาตรฐานอาหาร
- พนักงานฝ่ายการตลาด การจัดซื้อและจำหน่าย
- ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
- ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
- นักวางแผนและพัฒนาธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
โทร 02-6976504-5, 02-6976520-1
เว็บไซต์ : https://science.utcc.ac.th/major_fti/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
หลักสูตร วท.บ. ( เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ) เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทความต้องการของประเทศในปัจจุบัน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับต้น ๆ ของโลก โดยหลักสูตรได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเอกตามความสนใจและความคาดหวังต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งสามารถเลือกเรียนในชั้นปีที่ 3
1) กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร  มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( QC หรือ QA ) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D ) เป็นต้น
2) กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ( Innovation R&D ) ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ( Startup ) ด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เน้นทักษะทางวิชาชีพ จบสายศิลป์ก็เรียนได้ 
- เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ 
- ตั้งธุรกิจ Startup สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารใหม่ในระหว่างเรียน 
- นักศึกษาคุณภาพ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ
- สังคมคุณภาพ แวดล้อมด้วยสิ่งดีๆ และการดูแลที่ใกล้ชิดจากอาจารย์
- การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการและการคิดวิเคราะห์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร และการจัดการ เข้าด้วยกัน
- ได้เรียนรู้นวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านอาหาร
- การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
- คนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
- สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- มุ่งเน้นการหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
- การบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร แก่ชุมชนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- การศึกษาและการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- สามารถนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เป็นสาขาวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง 
- ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
- การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้อยู่ในรูปที่ต้องการ
- การควบคุมและประกันคุณภาพ ศึกษาวิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด และการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลกำไร การวางแผนการผลิต การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต
- รู้จักกลยุทธทางการตลาด และการจัดโครงสร้างสายงานด้านการตลาด
- ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการบริหารธุรกิจ
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางอาหาร 
- มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
- เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ อาทิ รายวิชา อาหารสุขภาพ , โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ , การออกแบบอาหาร , การประกอบอาหารโมเลกุล, เทคโนโลยีขนมอบ , อาหารนานาชาติ , สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มีความมุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็นสากล
- มีความพร้อมด้านสถานที่เรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน
- มีงานทำ 100% มีอาชีพรองรับที่หลากหลายและมีรายได้ที่ยั่งยืน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด