หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2023

วันที่เวลาโพส 12 กันยายน 65 11:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันมีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารการจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุหีบห่อ  การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวางแผนหรือออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารตกค้างในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักควบคุมการสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- การทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เว็บไซต์ : http://foodindustry.kmitl.ac.th/th/program/FoodScienceandTechnology


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เรียนรู้เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร  วิเคราะห์อาหาร โภชนาการอาหาร วิศวกรรมอาหารเบื้องต้น
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างสรรค์นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 
- เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการประกอบอาหาร การจัดและการบริการอาหาร ด้วยแขนงวิชาด้านทักษะการเป็นเชฟ ( Food catering )
- เรียนรู้ระเบียบและกฎหมายอาหารเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารประกันคุณภาพอาหาร
- เรียนรู้การจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารในอุตสาหกรรมและในธุรกิจการประกอบอาหาร พร้อมเป็นผู้ประกอบการ ( Entrepreneur ) 
- หลักการพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
- เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์​อาหาร ตอบโจทย์​ทักษะการทำงานแบบ Real World


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เรียนรู้ทฤษฎีที่ครอบคลุมและตอบโจทย์เทคโนโลยีอาหารในปัจจุบัน เน้นปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
- ส่งเสริมการทำงานกับผู้ประกอบการ Startup  มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแบบ Real World ได้ร่วมฝึกงานและทำสหกิจศึกษาร่วมกับหน่วยงานเอกชน รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- คณะให้ความสำคัญกับนักศึกษา อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา  พร้อมให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกเรื่อง
- จบแล้วได้ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการประกอบอาหาร และสายงานที่เกี่ยวข้อง


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ
- การใช้การแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- การประเมินคุณภาพของอาหารทั้งทางเคมี จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส
- การควบคุมและจัดการระบบคุณภาพระดับสากลในโรงงานผลิตอาหาร
- การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหารจริง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
- ดำเนินการสอนด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่เพรียบพร้อมและทันสมัย
-เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับการทำงานและการันตีความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เรียนรู้การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
- เรียนรู้วามรู้ด้านโภชนาการสำหรับบุคคลในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
- รู้จักการเสริมสร้างสุขภาพผู้บริโภค และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โภชนศาสตร์ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์มาบูรณาการอย่างสมดุล
- สามารถนำความรู้การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการที่ใช้ในอุตสหกรรม
- เน้นการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีวอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์และงานอาหารและโภชนาการ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เป็นหลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่จบไปมีอัตราการมีงานทำในระดับสูง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอยู่เสมอ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในการ  ติดต่อสื่อสาร
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร และมีพื้นฐานทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
- มีความพร้อม สามารถออกไปทำงานในอนาคตได้ดี

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- กลุ่มวิชาเอก เทคโนโลยีทางอาหาร  มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการความมั่นคงของชีวิต จบแล้วทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ( QC หรือ QA ) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D ) เป็นต้น
- กลุ่มวิชาเอก นวัตกรรมอาหาร มีจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ เหมาะกับนักเรียนที่ชอบความท้าทาย จบแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ( Innovation R&D ) ร่วมถึงการพัฒนาต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ( Startup ) ด้านนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เน้นทักษะทางวิชาชีพ จบสายศิลป์ก็เรียนได้ 
- เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ 
- ตั้งธุรกิจ Startup สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารใหม่ในระหว่างเรียน 
- นักศึกษาคุณภาพ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ
- สังคมคุณภาพ แวดล้อมด้วยสิ่งดีๆ และการดูแลที่ใกล้ชิดจากอาจารย์
- การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการและการคิดวิเคราะห์

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด