หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล ปี 2023

วันที่เวลาโพส 29 กันยายน 65 16:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

การตลาด ( Marketing)  ก็เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะมาก เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เรียนยากไหม จบมาทำงานได้หลากหลายจริงหรือเปล่าวันนี้พี่คำตอบ

การตลาดเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?
การตลาดเรียนเกี่ยวกับวิธีสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด การบริหารการตลาด หรือ การจัดการแบรนด์ ทักษะสำคัญในการตลาดได้แก่ความรู้เรื่องลูกค้า การเล่าเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เครื่องมือการตลาด และทักษะด้านการคำนวณ

ทำให้ลูกค้ามีความอยากซื้อมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วการตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้าได้ยังไงบ้าง

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
- นักวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษา

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น
- เน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- เน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการตลาด

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- มีความเข้าใจเรื่องการตลาดดิจิทัลมากขึ้น
- มีความสามารถทางด้านการตลาดควบคู่กับความสามารถทางธุรกิจ                                               

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สาขาการตลาด

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างความคิดอย่างเป็ นระบบ มีหลักคิดที่ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่
- ให้สามารถบริหารธุรกิจ ด้วยทักษะการเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ
- เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสมัยใหม่
- เรียนรู้สื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรียนรู้การวิเคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรียนรู้แบบจำลองธุรกิจ ( Business Model ) ต่าง ๆ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถประกอบวิชาชีพด้วยมาตรฐานจรรยบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดี

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- พัฒนาองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ”
- พัฒนาทักษะและความสามารถของนิสิตในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- เรียนรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และความรู้ความสามารถทั่วไป

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
- มุ่งมั่นให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านการตลาด
- ผลิตบัณฑิตให้สามารถดำเนินการประกอบอาชีพด้านการตลาดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดได้
- ผลิตบัณฑิตที่มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถเป็นผู้นำด้านธุรกิจการตลาดในอนาคต
- มีความรู้ความสามารถ มีใจรักในงานด้านการตลาด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านดิจิทัลมาร์เกตติงและงานอิเวนต์อย่างเต็มรูปแบบ 
- มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และใช้ทักษะทางการตลาดและในการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดการทำงานไปได้อีก

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด