หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 01 กรกฎาคม 66 11:23 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

น้อง ๆ ที่มีหัวใจรักในการออกแบบไม่ควรพลาด " คณะสถาปัตยกรรม " เพราะอยู่กับงมนุษย์ และ สิ่งมีชีวิต มาแต่อดีต การออกแบบสถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน คือการศึกษาทั้งในแง่ พฤติกรรมทางสังคม จิตวิทยา ศาสนา ความเชื่อ และความต้องการพื้นฐาน จนอาจไปถึงความต้องการที่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

" สถาปัตยกรรม " เป็นการเรียนรู้การปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง และก็ต้องเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการด้วยนะ มีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรนี่บ้างมาดูกันเลย

จบมาทำงานอะไร ?
สถาปัตยกรรม
- สถาปนิก
- นักวิชาการ / นักวิจัย
- เจ้าของกิจการ
- นักพัฒนาโครงการ / นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู้ประสานงานโครงการ
- นักออกแบบอิสระ

สถาปัตยกรรมภายใน
- สถาปนิกภายใน
- มัณฑนากร / นักออกแบบภายใน
- นักวิชาการ / นักวิจัย
- เจ้าของกิจการ
- ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู้ประสานงานโครงการ
- นักออกแบบเครื่องเรือน
- นักออกแบบอิสระ
- นักออกแบบนิทรรศการ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ : http://arch.spu.ac.th/
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/architecture/th/program/27/
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/architecture/th/program/28/
- สาขานวัตกรรมการออกแบบ

เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/architecture/th/branch.php?bid=190

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
> สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   - เน้นการออกแบบ และทดลองเชิงสร้างสรรค์
   - เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ การฝึกฝนทักษะ การคิดและตัดสินใจ ทักษะการออกแบบและแก้ไขปัญหา
   - ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์จริงและ Connection

> สาขาวิชาการออกแบบภายใน
   - การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภายในที่โดดเด่น และมีสไตล์เฉพาะตัว บนพื้นฐานความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์
   - การออกแบบเพื่ออนาคต โดยเรียนรู้จากนักออกแบบภายใน และมัณฑนากรที่มีประสบการณ์ตรง และลงมือฝึกปฏิบัติจริง
   - เรียนในรูปแบบ SOA++ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักออกแบบภายในมืออาชีพ
> สาขานวัตกรรมการออกแบบ
   - สร้าง Designer ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต
   - เรียนรู้ผ่าน Design ไม่ว่าจะเป็น Users Experience Design/Service Design/Design Thinking for Business Innovation/Design Skill and Technology/ Design Strategy/Design Communication/Design Futures

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- ฝึกงานและ Workshop กับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทุกปี
- House Design Studio เลือกเรียนตามความชอบ หรือความถนัด ออกแบบอนาคตและอาชีพด้วยตัวเอง (Design your Life)
- ลงมือทำ สร้างผลงานในพื้นที่จริง กับการสอนแบบ Area Based Learning
-  เรียนข้ามศาสตร์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ กับโครงการ SOA++ เปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความสนใจ
- สร้างรายได้ระหว่างเรียน ทำงานกับโครงการ SOA B-Unit
- สอนแบบ Block Studio เรียนแบบต่อเนื่อง ทำงานชิ้นเดียวตอบโจทย์ทุกวิชา
- สะสมหน่วยกิตในระบบ Credit Bank พร้อมเมื่อไหร่กลับมาเรียนได้


 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรม นำเสนอภาพลักษณ์ Arts & Design
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
- สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
- สามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนใหม่
- เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียน
- สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบได้

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาชาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการถ่ายภาพ
- สาขาวิชานิเทศศิลป์
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
- สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต
- สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผู้นำด้านการออกแบบด้วยนวัตกรรม
- ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดอิสระ มีความสามารถในทางกฏิบัติ
- เรียนรู้การสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านถาปัตยกรรมได้
- สร้างความเข้าใจพื้นฐานและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เข้าใจพื้นฐานและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสร้างสรรค์ และต่อยอดผลงานด้านถาปัตยกรรมได้
- มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองอยู่เสมอ

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- สถาปัตยกรรมผังเมือง
- นวัตกรรมการออกแบบ
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- การจัดการงานก่อสร้าง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นสร้างความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
- ผลิตบัณฑิตที่มีหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมที่หลายหลายสาขาวิชาชีพ
- การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
- เรียนรู้และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านวิชาสถาปัตยกรรม
- มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่าง ๆ
-เพื่อผลิตมหาบัณฑิให้เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประกอบอาชีพสถาปัตยกรรม
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือซอฟแวร์ สนับสนุนการเรียน

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนพื้นฐานสถาปัตย์เบื้องต้น
- เรียนรู้การสร้างแบรนด์อสังหาฯ ให้มีมูลค่าผ่านงานออกแบบ
- เรียนรู้ขั้นตอนในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม
- พื้นฐานการออกแบบและะสามารถนำไปต่อยอดการออกแบบอะไรก็ได้

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- ไม่มีพื้นฐานก็เรียนสถาปัตย์เบื้องต้นได้
- รู้จักการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ได้เรียนรู้อดีตถาปัตย์แต่ละยุคเป็นอย่างไร

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด