หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 28 มิถุนายน 66 18:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

น้อง ๆ อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก บอกเลยว่าเป็นงานที่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อม ๆ กัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ถ้าน้อง ๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต 

จะมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดหลักสูตรนี้บ้าง และแต่ละมหาวิทยาลัยมีอะไรน่าเรียนบ้างมาดูกัน

แนวทางการประกอบอาชีพ
ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
- พนักงานต้อนรับ ( Receptionist )
- พนักงานแม่บ้าน ( Stage room attendant )
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ( Food and Beverage Service )
- พนักงานจัดเลี้ยง ( Banquet Staff )

ธุรกิจที่พักแรม
- ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า ( Front Office Manager )
- พนักงานสำรองห้องพัก ( Reservation Officer )
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ( Concierge )
- หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ( Executive Housekeeper )
- หัวหน้าแม่บ้าน ( Head Housekeeper )
- หัวหน้าห้องผ้า ( Linen Room Supervisor )

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
- ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ( Food and Beverage Manager )
- ผู้จัดการห้องอาหาร ( Restaurant Manager )
- หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ ( Head Waiter/ Waitress )
- พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต ( Station Waiter/ Waitress )

ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
- พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า ( Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer )
- พนักงานขายและการตลาด ( Marketing and Sales Officer )
- พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ ( Special Events Planning Officer )

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/tourism/th/program/34/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เน้นการจัดการบริการแบบครบวงจร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ งานส่วนหน้า, ห้องพัก และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
- ให้ความรู้เรื่องคนประจำเรือ 7 หลักสูตร (STCW) 
- เสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
- การเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Marlins test สำหรับคนเรือ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มุ่งเน้นให้คุณเป็นตัวจริง ในการทำงานบนเรือสำราญระดับโลก
- เรียนแบบรู้ลึก รู้จริงกับหลักสูตรคนประจำเรือ
- โค้ชโดยกัปตันและลูกเรือมืออาชีพ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริการธุรกิจเรือสำราญ
- Work & Travel ท่องโลกกว้าง พร้อมสร้างรายได้หลักแสน
- หลักสูตรได้รับการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


 มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรธุรกิจเรือสำราญ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมากยิ่งขึ้น
- มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี
- พัฒนางานบริการวิชาการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการดำเนินการในรูปแบบศูนย์
- สร้างบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมและผูกพันกับคณะตลอดไป
- พัฒนางานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับงานวิจัย สืบสานงานรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เสริมสร้างประสบการณ์จริง มีแรงบันดาลใจ
- มีความรักความผูกผันกับคณะเสมือนครอบครัวเดียวกัน
- ก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาการจัดการธรุกิจเรือสำราญ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-  มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสากล

 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพ มีวินัย มีคุณภาพมาตรฐาน สู่ระดับสากล
- มุ่งสู่มาตรฐานสากล ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำวิชาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านพาณิชย์นาวี และอาชีวศึกษา แห่งเอเชีย

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด