หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปี 2023

วันที่เวลาโพส 03 กรกฎาคม 66 18:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

 “ วิศวโยธา คืออะไร? ” เรียนวิศวกรรมโยธามีหลายสาขาแยกย่อยมาก และนำไปสู่อาชีพที่หลากหลาย แต่จะมีสาขาอะไรบ้าง จบไปเป็นอะไรบ้าง มาดูกันเลย

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) บอกเลยวิศวกรรมศาสตร์เรียนครอบคลุมทั้งทักษะการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมา อาทิเช่น ตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ เป็นต้น

ไม่เพียงแค่นั้นวิศวกรรมโยธายังต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดอีกด้วยนะ

แนวทางการประกอบอาชีพ
- วิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering)
- การบริหารงานก่อสร้าง (construction management)
- วิศวกรรมปฐพี (soil engineering หรือ geotechnical engineering)
- วิศวกรรมแหล่งน้ำ ( water resource engineering ) หรือวิศวกรรมชลประทาน ( irrigation engineering )
- วิศวกรรมขนส่ง ( transpotation engineering )
- วิศวกรรมสำรวจ ( survey engineering )
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ( environmental engineering )

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/engineer/th/program/6/
วิศวกรรมโยธา – มุ่งเน้นการจัดการงานก่อสร้าง
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/engineer/th/program/180/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง
- ตอบโจทย์ด้วยวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 
- จัดเต็มด้านบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
- เรียนรู้แบบครอบคลุมไปกับวิศวกรรมปฐพี (Soil Engineering หรือ Geotechnical Engineering)
- เสริมเรื่องวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering)
- ครบวงจรไปกับวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
- รอบรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
- รวมถึงการเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เลือกเรียนได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มุ้งเน้นด้านการจัดการงานก่อสร้าง
- เรียนครบทุกด้าน ทั้งวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี ขนส่ง แหล่งน้ำ เขื่อน สิ่งแวดล้อม การสำรวจ และงานตรวจสอบคุณภาพ งบประมาณต่างๆ
- สอนให้รู้ลึก รู้จริง พร้อมเป็นมืออาชีพ หรือเปิดธุรกิจก่อสร้าง
- มีการสอนระบบ BIM (Building Information Modeling) กระบวนการสำหรับการสร้างและจัดการข้อมูลโครงการก่อสร้าง
- ฝึกจริงในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร
- มีอาจารย์ตัวจริงจากสายงานมาสอนอย่างใกล้ชิด
- หลักสูตรรองรับการสอบใบ กว. (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพวิชาการ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
- ผู้รู้ ผู้เรียนและสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
- เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพสายวิศกรรม
- สามารถฝึกฝนทักษะทางวิชาการ และทักษะภาคปฏิบัติ
- สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนทุกกิจกรมการศึกษา
- มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
- บัณฑิตมีความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คุณภาพและตอบสนองความต้องการของบัณฑิต
- เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู้การทำงานจริงในอนาคต
- มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
- สามารถปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นองค์กรในการผลิตวิศวกร สถาปนิกนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ
- มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

 มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลิตงานวิจัยมุ่งสู่ความเป็นสากล และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
- เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธามีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
- มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตและวิศวกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม
- เรียนรู้กับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้เชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  ได้รับความนิยมอย่างยาวนานและมีความจำเป็นทุกยุคสมัย
- ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรโยธาจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
- มีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและครบครัน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด