หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2023

วันที่เวลาโพส 15 พฤศจิกายน 65 16:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium


สวัสดีจ้าน้องๆ พี่เชื่อว่าทุกๆคนอยากสวยและอยากดูดี สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม
เป็นหลักสูตรด้านสุขภาพและความงามที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนสายศิลป์ ตลอดจนนักเรียนอาชีวะ และผู้ที่จบ กศน. ได้เข้ามาเรียน

ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามจึงมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ซึ่งในสายงานธุรกิจด้านสุขภาพและความงามยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับสายงานนี้อีกมาก
หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงามจึงเหมาะกับน้องๆที่มีชอบดูแลตัวเองและมีความสนใจสายอาชีพธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม

หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม
เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม เรียนรู้ด้าน Wellness การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยวิทยาการศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร
น้อง ๆ จะได้เรียนการวิทยาศาสตร์พื้นฐานลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้ด้านความงาม เครื่องสำอาง

จบมาทำงานอะไร ?
- ที่ปรึกษาด้านความงาม
- ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
- ที่ปรึกษาด้านการควบคุมน้ำหนัก
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านสุขภาพและความงาม
- ทำงานในคลินิกความงามและชะลอวัย (Medical Aesthetic & Anti-aging Clinic)
- ทำงานในโรงพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย สปาชั้นนำในและต่างประเทศ 
- ทำงานใน Wellness Center เช่น Wellness therapist, Advisor, Supervisor, Manager, Regional manager
- เป็นเจ้าของกิจการ Beauty and cosmetic product, กิจการ Health & Wellness หรือกิจการ Aesthetic &  Anti-aging Clinic

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
- หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม
เว็บไซต์ : https://cim.dpu.ac.th/cim-health-beauty/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เรียนกับ CIM @DPU ได้ความรู้พร้อมทักษะการใช้ชีวิต นำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง
- เรียนจริง รู้จริง ปฏิบัติจริง เพราะได้คณาจารย์ " ตัวจริง " ของทุกสายอาชีพมาสอน 
- เป็นหลักสูตร HB (HOSPITAL MANAGEMENT) แห่งแรกในประเทศไทยและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา


 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ได้เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านความงามและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามหลักการและปลอดภัย
- เรียนรู้ทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกาย

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงาม และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคราชการและเอกชนในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงาม 
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการของสาขาโดยเฉพาะ รวมถึงมีเครื่องมือที่จำเป็นและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการสอนเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
- เรียนรู้การส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพความงามแบบองค์รวมด้วยการประยุกต์ภูมิปัญญาไทย

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มีการร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 


 มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะสหเวชศาสตร์
- หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้จุลชีววิทยา สรีรวิทยา วัตถุดิบเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาตร์เครื่องสำอางขั้นสูงอย่าง การพัฒนาเครื่องสำอาง การจดแจ้งเครื่องสำอาง

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เน้นการผสมผสานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เคยเป็นวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุงผสมและพัฒนาเครื่องสำอาง
- เรียนรู้คุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นผู้บรรยายและฝึกปฎิบัติการ
- เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
- มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด