หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 22 พฤศจิกายน 65 11:26 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

เรียน " บริหารธุรกิจนานาชาติ " เรียนอะไรบ้าง ? เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ การบูรณาการ และการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะการเป็นนักบริหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

เน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean 
โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เช่น
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- การจัดการองค์กรภาครัฐ
- การจัดการธุรกิจซาลอน
- การจัดการธุรกิจกีฬา

แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม Sripatum University International College
การจัดการธุรกิจ ( นานาชาติ ) - Business Management

เว็บไซต์ : https://spuic.spu.ac.th/programs/business-management/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เจาะลึกทุกด้านเรื่องการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับอินเตอร์
- การเป็นที่ปรึกษาองค์กรพร้อมทั้งการวางแผนพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย และงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
- มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อความได้เปรียบการทำงานจริง
- พิเศษกว่าใคร! สามารถเลือกเรียนได้มากถึง 2 กลุ่มวิชาสุดว้าว เจาะวิชาที่ใช่ ทั้ง Applied Data Science / Marketing and Digital Marketing / Entrepreneurship / Finance / Global Trade / Hotel and MICE / Tourism


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- หลักสูตรที่ออกแบบโดยคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง
- มีอาจารย์ตัวจริงจากสายงานมาสอนอย่างใกล้ชิด
- เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของกิจการและนักบริหารมืออาชีพจากองค์กรต่างๆ
- เข้าร่วมโครงการฝึกงานและโครงการและเปลี่ยน
- สุดคุ้ม! กับโปรแกรมพร้อมหลักสูตร 3+1 Double Degree 2 ปริญญา
- สามารถเลือกเรียนควบ ป.โท กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้อพัฒนาภาวะทางอารมณ์ กระบวนการคิด และทักษะในการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาใช้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้รับการทาบทามให้เช้าทำงานในกลุ่มเครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
- มีทุนการศึกษามอบให้นิสิตจำนวนมาก
- มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับการบริหาร
- หลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน
- ค้นหาศักยภาพทักษะในด้านความรู้ 
- เรียนรู้เรื่อง luxury brands อย่างลึกซึ้งจากต่างประเทศ
- มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ความเป็นสากล และ การมีประสบการณ์ด้านอาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรสองปริญญาโดยร่วมกับ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส 
- ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- มีโอกาสศึกษาดูงานแบรนด์หรูต่าง ๆ
- สามารถนำองค์ความรู้ภาค ทฤษฏีไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์

 มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งสร้างนักบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- ปฏิบัติจริงอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- สืบค้น วิเคราะห์และใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างรู้เท่าทันในการแก้ไขปัญหา และในการตัดสินใจ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
- สามารถประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ให้บัณฑิตได้ปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทางบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
- ผลิตนวัตกรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- มีความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นมืออาชีพทางธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นวัตกรรมทางธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
-ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ให้ที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะวิศวกรสังคม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ
- เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนา​บุคลากร​ด้านบริหารธุรกิจ​และอุตสาหกรรม​บริการมีความคิดสร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- สามารถส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล

 มหาวิทยาลัยพายัพ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
-  เรียนรู้ศาสตร์การบริหารธูรกิจ นำไปสู้การปฏิบัติ
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
- สามาถผลิตผลงานวิจัยและนำองค์ความรู้ที่ได้มาบรูณาการเบการเรียนการสอน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ดูแลเอาใจใส่นักเรียน และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทีกษะ การปฏิบัติทางด้านบริหารธูรกิจในระดับสากล
- สามารถนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้
- มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด