หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 22 พฤศจิกายน 65 14:02 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

" วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  " เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วันนี้พี่คำตอบมาฝากน้อง ๆ ที่สนใจจะดรียนสายนี้

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนโดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ล้ำหน้า สามารถนำเทรนด์ความรู้ด้าน Artificial Intelligence of Things ( AIoT )  และเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งส่วนอุปกรณ์ ( Hardware ),ส่วนชุดคำสั่ง ( Software ) และปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) พัฒนาออกแบบระบบที่รองรับเทคโนโลยี IoT ( Internet of Things ) ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น การออกแบบอุปกรณ์ IoT การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูลแบบทันเวลา( time series database ) ระบบการตัดสินใจ ได้ฝึกมือในห้อง Maker Space สู่การทำงานจริงกับ Partner สมาคมไทยไอโอทีและองค์กรชั้นนำ

แนวทางการประกอบอาชีพ
- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/program/43/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – มุ่งเน้นด้าน AIoT
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/program/186/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เชี่ยวชาญด้าน AIoT คือ AI (Artificial Intelligence) และ IoT (Internet of Things)
- เน้นการออกแบบและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) แบบครอบคลุมทั้งระบบ ไปจนถึง Edge Computing
- การเชื่อมต่อเครือข่าย (NB-IoT, LoRa, Sigfox)
- การจัดเก็บข้อมูลแบบทันเวลา (Time Series Database)
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การแจ้งเตือน และการรายงานผลผ่าน Application

เหตุผลดี ๆ ที่น่าเรียน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AIoT (AI + IoT)
- ได้ลงมือทำจริง! ในห้อง Maker Space
- ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง เป็นสาขาแห่งอนาคต และรุ่นพี่ได้งานก่อนเรียนจบ
- Partner กับ Microsoft, Google และ Huawei และบริษัทด้านเทคโนโลยี กว่า 200 บริษัท
- พร้อมรับงาน สร้างรายได้จริงระหว่างเรียน
- อาจารย์เป็นมืออาชีพในแวดวง IT ที่เป็นเทรนด์โลก
- สามารถทำงานในด้านเทคโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง
- เตรียมความพร้อม สู่การทำงานจริงกับ Partner เช่น สมาคมไทยไอโอที และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ให้บัณฑิตมีความพร้อมและพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมพัฒนาความรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและซ้ำแล้วซ้ำเล่า 
- มีการส่งเสริมเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นผู้นำในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- ศูนย์พัฒนาและศูนย์วิจัยเฉพาะไปจนถึงห้องปฏิบัติการวิจัย

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลงานทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพระดับสากล
- สามารถสร้างและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเชื่อมโยงสู่สากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น  มีคุณธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ
- ที่มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น สามารถต่อยอดอาชีพได้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
-  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพที่สามารถแก้ไขปัญหาและประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
- มีโครงการตลาดนัดแนะแนวอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์อาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เทคโนโลยี เกิดความต้องการในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในทุกระดับ 
- มีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมด้านการสื่อสารข้อมูล

 มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
- มุ่งสู่ความเป็นสากล มีผลงานทางวิชาการ และบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำในระดับสากล 
- ความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เอง

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- เรียนรู้การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานในอุตสาหกรรมได้ 
- มีทักษาภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นในการสื่อ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด