หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 22 พฤศจิกายน 65 16:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

" วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์  " เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

เป็นการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานแบบฉลาด ( Smart ) เช่น ระบบการซื้อ-ขายอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า ( Customer Insight ) สามารถคาดการณ์ ทำนาย ความต้องการใหม่ ๆ และยอดขายในอนาคตได้

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล ( คริปโตเคอเรนซี ) การลงทุนแบบใหม่ เช่น DeFi, NFT, Metaverse ล้วนต้องการความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่มีความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( Front-end ) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อการทำงานกับระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data ) ระบบคลาวด์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ( Full Stack/Front-end/Back-end Developer )
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- โปรแกรมเมอร์
- นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
- นักออกแบบประสบการณ์ ( UX Designer ) 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/program/175/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ระดับเทพด้านวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
- มีความคิดสร้างสรรค์ เก่ง Coding ไม่ว่าจะ HTML CSS JavaScript Python PHP .Net Node.js Java ฯลฯ
- พร้อมแก้ปัญหา ออกแบบระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งส่วน Front-end และ Back-end
- ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล เช่น Games, AI, Blockchain ในรูปแบบ Cryptocurrency, DeFi, NFT, Metaverse ฯลฯ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง เป็นสาขาแห่งอนาคต และรุ่นพี่ได้งานก่อนเรียนจบ
- Partner กับ Microsoft, Google และ Huawei และบริษัทด้านเทคโนโลยี กว่า 200 บริษัท
- อาจารย์เป็นมืออาชีพในแวดวง IT ที่เป็นเทรนด์โลก
- สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ระดับเทพด้านวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ
- พร้อมรับงาน สร้างรายได้จริงระหว่างเรียน
- สามารถทำงานในด้านเทคโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง


 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
- มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ที่ลุ่มลึกในวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ( Outcome-based education หรือ OBE ) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน างานวิจัยไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถตอบสนององค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
- เพื่อนำไปสู่การเป็นนนักคิด และผู้ประกอบการได้

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ศึกษาต่อ และการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นได้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- รูปแบบการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่สามารถทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในกลุ่มดิจิทัลและอุตสาหกรรม
- มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- รอบรู้ คิดเป็น เน้นทักษะ พร้อมปฏิบัติงาน
- สามารถนำเอาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล
- ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการองค์ความรู้สู่สังคม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคต
- สามารถตอบสนองต่อความต้องการการทำงานในอนาคต

 มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เนื่องจากองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาจากต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารได้ไม่ว่าจะพูด ฟัง เขียน อ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญกับความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร
- ได้เรียนเกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถรับงานจากต่างประเทศเข้ามาทําในประเทศไทยและมีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศด้วย
- สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด