หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรธุรกิจการบิน ปี 2023

วันที่เวลาโพส 26 มิถุนายน 66 18:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

เอาใจสายแอร์โฮสเตสและสจ๊วต เพราะเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน!  และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบินได้

เรียนเกี่ยวกับอะไร?
สาขาธุรกิจการบินจะปูพื้นฐานลงลึกแบบมืออาชีพเพื่อเป็นตัวจริงด้านบุคลิกภาพ และ เสริมความรู้ด้านภาษาสู่ระดับสากล Exclusive สุด ๆ เรียนรู้ด้านสายอาชีพให้รู้จริงกว่าใคร และเน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้น ๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 


จบมาทำงานอะไร ?
- แอร์โฮสเตสและสจ๊วต ( Cabin / Flight Attendant )

- พนักงานต้อนรับภาคพื้น ( Ground / Airport Station Attendant )
- พนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ( Airline Ticket Agent )
- พนักงานฝ่ายธุรการ ( Airline Administrative Support )
- พนักงานฝ่ายครัวการบิน ( Catering )
- พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน ( Reservation Sales Agent )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
- เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ ( Air Cargo )
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) , กรมศุลกากร , กรมการขนส่งทางอากาศ , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว


 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

- สาขาธุรกิจการบิน
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/tourism/th/program/30/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?

- ฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการการบริการบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน
- เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เน้นวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน
- ฝึกทักษะ ด้านการบริการบนเครื่องบิน และการบริการภาคพื้น 
- เรียนรู้จิตวิทยาการบริการ กฎระเบียบในโลกเครื่องบิน 
- เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
- ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ
- ศึกษาดูงานแบบ Insight ฝึกงานกับองค์กรและสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน

- มุ่งเน้นการสร้างตัวจริงด้านธุรกิจการบิน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล

- ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการบินชั้นนำระดับประเทศ

- รู้จริงเรื่องธุรกิจการบินกับตัวจริงจากสายการบินชั้นนำทั่วโลก

- มีห้องเรียนที่จำลองสายการบิน ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

- ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA)

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจการบินโดยสามารถใช้ประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- เรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นลำดับต้นๆของประเทศ
- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบิน
- ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรนานาชาติ
- มีการพานักศึกษาออกไปดูงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินเพื่อเสริมประสบการณ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจการบินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
- มีการส่งเสริมหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต

 สถาบันการบินพลเรือน 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การบูรณาการด้านความรู้เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบินพลเรือน

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อใช้งานได้จริงสำหรับผู้บริหารขององค์กรด้านการบิน
- มีการวิจัยและพัฒนาตลอด เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการบิ
นให้ก้าวหน้าทุกภาคส่วน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด