หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรการออกแบบภายใน ปี 2023

วันที่เวลาโพส 23 พฤศจิกายน 65 15:23 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

หากมองถึงพื้นที่ Life Style ที่มีอิสระในการแสดงออกนำสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีการใช้ชีวิตร่วมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ แล้ว Siam Square ก็เปรียบได้กับแหล่งรวมวัฒนธรรมเหล่านั้น  ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น Creative City เนื่องจากมีทุนเดิมในเรื่องของสื่อและกิจกรรมที่ทันสมัย เป็นแหล่งรวมตัวและดึงดูดนักคิดสร้างสรรค์ Creative Worker

สถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่กับการเกิดของมนุษย์ และ สิ่งมีชีวิต มาแต่อดีต การศึกษาเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน คือการศึกษา “ มนุษย์  ” ทั้งในแง่ พฤติกรรมทางสังคม จิตวิทยา ศาสนา ความเชื่อ และความต้องการพื้นฐาน จนอาจไปถึงความต้องการที่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมไปถึง การศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อันส่งผลต่อการสร้าง “ สถาปัตยกรรม ” ที่ไม่เพียงห่อหุ้มการดำรงชีพของมนุษย์ แต่ยังสะท้อนถึง อารยธรรม ของมนุษย์ในแต่ละพื้นที

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักออกแบบตกแต่งภายใน, มัณฑนากร, สถาปนิกภายใน
- นักออกแบบเครื่องเรือน
- นักออกแบบนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า
- นักออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
- ผู้ควบคุมหรือบริหารงานก่อสร้างเพื่อการตกแต่งภายใน
- ผู้บริหารโครงการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาการออกแบบภายใน
เว็บไซต์ : http://arch.spu.ac.th/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เปิดกว้างทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภายในที่โดดเด่น และมีสไตล์เฉพาะตัว
- เรียนบนพื้นฐานความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
- การออกแบบภายในที่คำนึงถึงประสบการณ์ วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงเทรนด์การออกแบบเพื่ออนาคต


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เรียนรู้จากนักออกแบบภายใน และมัณฑนากรที่มีประสบการณ์ตรง
- การเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ลงมือทำ สร้างผลงานในพื้นที่จริง กับการสอนแบบ Area Based Learning
- แบ่งกลุ่มการเรียนตามความสนใจในระบบ Vertical House Studio
- เรียนข้ามศาสตร์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ กับโครงการ SOA++ เปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความสนใจ
- สร้างรายได้ระหว่างเรียน ทำงานกับโครงการ SOA B-Unit
- สร้างทางเลือกในสายอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต
- เน้นการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์จริงและ Connection
- สอนแบบ Block Studio เรียนแบบต่อเนื่อง ทำงานชิ้นเดียวตอบโจทย์ทุกวิชา
- สะสมหน่วยกิตในระบบ Credit Bank พร้อมเมื่อไหร่กลับมาเรียนได้


 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการวางแผนและการจัดการพื้นที่ด้วยการผสมผสานระหว่างการทำงานและศิลปะ
- สร้างองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากล
- สร้างเสริมประสบการณ์ในศาสตร์แห่งการออกแบบสถาปัตยกรรม
- มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมมนุษย์ วัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยี
- มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการออกแบบขั้นพื้นฐาน และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- มีอาชีพที่หลากหลายในด้านสถาปัตยกรรมภายใน

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน
- สร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ส่งเสริมสุนทรียภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
- มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
- สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาลัยเพาะช่าง
สาขาวิชาออกแบบภายใน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สร้างนักออกแบบศิลปกรรมที่มีความชำนาญในสาขาวิชาออกแบบภายใน
- มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบริหารจัดการ
- ได้เรียนเป็นพื้นฐานกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาหลัก
- ใช้การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ รู้จักการใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สถาบันศิลปะแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
- สามารถให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ช่างฝีมือได้
- ได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะในการเรียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
-  สร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิด และการสร้างสรรค์
- เน้นให้นักออกแบบมีทักษะในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา พร้อมกับการปฏิบัติการ
- ให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถต่อยอดด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพ
- สามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาการออกแบบภายใน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีการเรียนการสอนการเบื้องต้นในการออกแบบ
- ได้เรียนวิชาการออกแบบภายในขั้นสูงในชั้นปีที่ต่อไปตามลำดับ
- มีความรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับการออกแบบภายในอาคาร การเรียนเขียนแบบ การใช้ความพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ การออกแบบสภาพแวดล้อม การออกแบบเครื่องเรือน ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้เพื่อการตกแต่ง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยตลอดเพื่อให้มีหลักสูตรที่ทันสมัยอยู่เสมอ
- เป็นมัณฑนากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแน่นอน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด