หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 23 พฤศจิกายน 65 17:39 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการทำงาน ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร?
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- พนักงานแปล 
- ล่าม 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 
- พนักงานประจำสายการบิน 
- พนักงานโรงแรม ครู อาจารย์ พนักงานบริษัทนำเที่ยว 
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา ฯลฯ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/th/view2.php?cid=6278

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การแปล อ่าน เขียน ฟังและพูดสื่อสารทางธุรกิจโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
- เรียนกับ Wall Street English และ Andrew Biggs Academy
- เรียนรู้การนำเสนอ การเขียน เจรจาต่อรองทางธุรกิจ พร้อมอัพสกิลการตลาดดิจิทัล
- เจาะลึกด้านการสื่อสารธุรกิจ การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม และบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
- ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา
- เรียนในห้องเรียน Lap สุดทันสมัย ระบบ LAB1200, ICM-DUO 40 และ Quarter Plus  
- ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
- สามารถสื่อสาร เจรจาต่อรองทางธุรกิจได้เหนือกว่าใคร
- เปิดกว้างในการทำงาน สามารถอัพเงินเดือนได้สูงกว่าใคร
- ติด 1 ในอาชีพสุดปัง ที่มีรายได้ดีที่สุด


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (English for Service Industry Programme) 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการเรียนรู้ในทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ
- เน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- มีความรู้ด้านภาษาและวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ เห็นคุณค่า และเข้าใจความซับซ้อนของภาษา วัฒนธรรม และศิลปะในมิติอันหลากหลาย
- ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรงต่อการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
- มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สู่ผู้นำในการสร้างนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีหลักสูตรมีความทันสมัย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- เน้นผู้เรียนได้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เน้นศึกษาด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพ
- เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์
- มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตฐาน CEFR

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้เรียนกับเจ้าของภาษา
- มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และวิชาชีพให้มีศักยภาพ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด