หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 23 พฤศจิกายน 65 17:20 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

สวัสดีจ้าน้องๆ คณะรัฐประศาสนศาสตร์อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจกันมาก
น้องๆหลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคณะหรือหลักสูตรนี้เขาเรียนอะไรกัน และ มีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างไร
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับแนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ระบบการบริหารราชการไทยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน และ การบริหารท้องถิ่น องค์การและการบริหารแนวใหม่   

รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง
และ สังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน

จบมาทำงานอะไร ?
- ข้าราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
- ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และ ตำรวจ 
- นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจของตนเอง

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

เว็บไซต์ : https://pa.dpu.ac.th/bachelor.html

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
- ได้เรียนรู้แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบการบริหารราชการไทย
- เรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง การบริหารท้องถิ่น

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสถานะเป็นคณะวิชา
- เรียนจบได้ภายใน 3 ปี ( สามารถสอบเทียบโอนได้ )

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ
- เรียนรู้ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
- ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการบริหารท้องถิ่น

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
- ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในมิตินโยบายสาธารณะ

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการปกครอง
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้รัฐศาสตร์ด้านการเมองการปกครอง
- เรียนรู้การมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และ ความเสมอภาค

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรท์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ควบคู่ ศีลธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยรู้เท่าทันโลก

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนเกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ
- เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
- ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการพัฒนาเทคโนโลยี
- ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- ผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาการบริหารภาครัฐอย่างยั่งยืน
- มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด