หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 02 กรกฎาคม 66 18:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

พี่เชื่อว่าต้องมีน้อง ๆ ที่ชอบสายภาษาแน่นอน วันนี้พี่เลยจะมาแนะนำสูตรญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ต้องเรียนอะไรบ้าง ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นจะเรียนได้ไหม วันนี้พี่คำตอบ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ?
ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะน้อง ๆ ต้องเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลย เน้นการเรียนธุรกิจที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและมารยาทของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริง ต้องเก่งเหมือนเจ้าของภาษา น้อง ๆ จะได้ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี พร้อมเป็นนักเจรจาธุรกิจชั้นยอดให้ผ่านฉลุย 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ล่าม
- นักแปล
- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์
- พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่โรงแรม
- เจ้าหน้าที่สายการบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะศิลปศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/th/program/14/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้เทคนิค การเจรจาชั้นยอดให้ผ่านฉลุย พร้อมเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้เต็มสิบ!   
- เติมความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้อง Lab สุดสมัย
- เจาะลึก ทักษะการสื่อสารด้านธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน กับ การอ่าน การแปล การฟังและเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- เข้าใจธุรกิจ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานแบบญี่ปุ่น
- การเตรียมความพร้อม เพื่อการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
- พาไปแลกเปลี่ยนกับ 7 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของญี่ปุ่น


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะที่นี่สอนเริ่มตั้งแต่ Basic จนถึง Advance
- มีโปรแกรม AJLS ไปทำงานที่ญี่ปุ่น พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน
- เรียนครั้งเดียวได้ถึง 2 ทักษะ ให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ และสื่อสารธุรกิจได้เหนือกว่าใคร 
- เรียนรู้และเข้าใจการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น
- ได้เรียนในห้องเรียน ที่มีบรรยากาศการเรียนแบบญี่ปุ่น
- มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับ 7 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของญี่ปุ่น


 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานและขั้นกลาง
- ให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
- มีการอบรมจะเป็นการบรรยายประกอบการฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย
- ได้เรียนกับวิทยากรเจ้าของภาษา

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความรู้และทักษะในการสื่อสาร รู้จักเข้าใจผู้อื่น
- มุ่งให้บัณฑิตรอบรู้ศิลปวิทยา มีความคิดสร้างสรรค์
- มุ่งสร้างให้บัณฑิตมีความเป็นสากล
- ได้ศึกษาและทำความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและโลก และนำความรู้ไปช่วยพัฒนาสังคมได้
- มีความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรม
- สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ
- มีการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- มีการเรียนการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาปี 1

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาได้
- มีโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้านธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี 
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจและสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
- มีห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
- สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและประกอบอาชีพทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาการบริหารงานและธุรกิจญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่น
- ให้มีขีดความสามารถ ( Ability ) ทางด้านเทคโนโลยีการบริหาร การจัดการ
- เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเชิงปฏิบัติ 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย
- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด