หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2023

วันที่เวลาโพส 24 พฤศจิกายน 65 16:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

น้อง ๆ คนไหนกำลังคิดอยากเรียนบริหาร เรียนการตลาด เรียนเด้านธุรกิจระหว่างประเทศบ้าง 

คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ?
การเรียนเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด ( Marketing ) การบริหารคน ( HR ) การตลาดออนไลน์ ( Online Marketing ) การขนส่ง ( logistic ) 

ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจเป็นการมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

แนวทางการประกอบอาชีพ
-นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
- นักการธนาคาร/นักลงทุน
- นักการตลาด
- พนักงานฝ่ายบุคคล
- ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่าง ๆ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะบริหารธุรกิจ

● สาขาบริหารธุรกิจ
● สาขาการตลาดดิจิทัล
● สาขาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นการเป็น Influencer
● สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
● สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้น ธุรกิจจีน-อาเซียน
● สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
● สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/business/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนแบบ Project Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
- เรียนรู้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และการนำเข้า-ส่งออก 
- เจาะลึกการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- เรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล
- การใช้เครื่องมือในทุก Platform Digital Marketing
- การบริหารจัดการธุรกิจทั้งรูปแบบ Offline และ Online
- เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ วางแผน ปรับตัวและเจรจาต่อรองธุรกิจ
- การสร้างแบรนด์ คอนเทนต์ และการทำโฆษณา


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เน้นสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ
-  เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการฝึกทำธุรกิจ
- เสริมสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพ
- เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ สามารถทำการตลาดให้เข้าถึงใจลูกค้า
- หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าใจยุคดิจิทัล
- ตอบโจทย์ตลาดงาน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน AEC และจีน
- สร้างนักบริหารและนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง พร้อมทักษะแบบรอบด้าน 
- เพิ่มประสบการณ์ที่เหนือกว่าที่ประเทศอังกฤษหรือจีน
- เพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา เรียน 3 ปีครึ่ง


 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- คณะวิชาธุรกิจชั้นนำที่มอบประสบการณ์ให้นักศึกษา
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้นำที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 
- มุ่งเน้นในระดับสากล มีจริยธรรม และส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB
- มอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างสรรค์
- มีการสอนที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการธุรกิจครบทุกด้าน
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนและต้องการประสบการณ์
- ศึกษาลึกซื้งในสาขาวิชาเอกที่สนใจซึ่งสามารถเลือกได้จาก 8 สาขาวิชา

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก AMBA ( Association of MBAs ) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีเป็นผู้นำทางความคิด พร้อมทำ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ดี

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย
- สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิภาณ และก้าวทันโลก
- มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถพัฒสมรรถนะการพัฒนาในการประกอบอาชีพได้
- สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้

 มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- สร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล
- เรียนการบริหารจัดการ วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  สามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถสร้างให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด