หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2023

วันที่เวลาโพส 25 พฤศจิกายน 65 12:56 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

ไหนใครอยากเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยกมือขึ้น ? วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง วันนี้พี่มีคำตอบ!

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เรียนเกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน 

เพราะปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ  
- นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง  
- นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า  
- นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ  
- ผู้ให้บริการด้าน Freight Forwarder  
- ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์  
- ผู้บริหารขนส่ง  
- ผู้บริหารคลังสินค้า  
- ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทะเล และอากาศ
- นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
- นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- นักวิจัย/นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
- อาจารย์หรือนักวิชาการประจำสถาบันต่าง ๆ
- เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
- ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
- นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
- ฯลฯ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เจาะลึกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- เรียนรู้ครอบคลุมตั้งแต่จัดซื้อ จัดเก็บ ควบคุม บรรจุ กระจายสินค้าและบริการ
- เรียนรู้กระบวนการโลจิสติกส์นำเข้าและส่งออก
- เสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยการเรียนแบบ Gamification
- มีหลักสูตร SPU-ITBS-TIFFA กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สร้างสรรค์หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองธุรกิจยุคดิจิทัล
- สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของประเทศที่กำลังขยายตัว และกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน
- ผลักดันให้นักศึกษาได้รับ Certificate มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ระดับ 1 
- อาชีพสุด Hot! เป็นที่ต้องการสูง รายได้ค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน
- เรียนกับมืออาชีพในวงการ พาศึกษางานและร่วมปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำ
- พิเศษ เรียน 3 ปีครึ่งได้ 2 ปริญญา โลจิสติกส์ควบคู่การตลาดดิจิทัลหรือธุรกิจระหว่างประเทศ
- หลักสูตรปริญญาตรีควบโท จบได้ภายใน 4 ปี รับ 2 ปริญญา
- มีหลักสูตรวันอาทิตย์วันเดียวสำหรับผู้จบปวส. จบได้ภายใน 2 ปี


 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- จัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในยุค Industry 4.0 และมีศักยภาพ
- มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแก่สังคมซี่งรวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นนำของประเทศไทย
- มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เทคโนโลยีสังคม 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิด การพัฒนา การวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ โลจิสติกส์เบื้องต้น
- เน้นในเรื่องของจริยธรรมในการทำธุรกิจ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
- ออกไปฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานจริง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้ประสบการณ์การการทำงานจริง
- สามารถคิด การวิเคราะห์วางแผนธุรกิจโลจิสติกส์ได้

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ( วิทยาเขตศรีราชา ) 
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- สร้างทักษะที่แตกต่างจากหลักสูตร วิทยาการจัดการทั่วไป
- มุ่งสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจของประเทศ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- พร้อมได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติมากกว่า 20,000 คน
-สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางธุรกิจได้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะวิทยาการจัดการ
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
- เตรียมตัวเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ
- มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ศึกษา

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
-  สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ด้านวิทยาการจัดการสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งเน้นให้เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการ
- มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
- มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
- ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิต

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด