หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว ปี 2023

วันที่เวลาโพส 27 มิถุนายน 66 18:02 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส

น้องๆคนไหน ที่รักในงานบริการ และ ชื่นชอบการท่องเที่ยว พี่แนะนำสาขานี้เลย สาขาการจัดการโรงแรมออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
ถ้ารักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร ก็เลือก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
เรียนอะไรบ้าง?
การโรงแรมไม่ได้มีแต่ปูเตียงทำครัว แต่ยังต้องเรียนไปถึงบัญชี บริการธุรกิจ วิชากฎหมาย ไปจนถึง การตลาดโภชนาการอาหาร

จบมาทำงานอะไร ?
- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานประสานงานทัวร์
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
- พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
- พนักงานวางแผนนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ
- นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานขายและการตลาด , พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม , พนักงานแนะนำไวน์
- ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า
- ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า , พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานสำรองห้องพัก

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาการจัดการโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
เว็บไซต์ : https://www.spu.ac.th/fac/tourism/th/program/31/

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
- ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- เน้นปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนของการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
- เรียนรู้ครอบจักรวาล ตั้งแต่ Front Office จนถึง Housekeeping
- รังสรรค์เมนู Food Beverage และ Bakery 
- เรียนรู้เทคนิคการให้บริการส่วนหน้า การบริหารจัดการห้องอาหาร การจัดอีเวนต์และการจัดดอกไม้
- เจาะลึกการตลาด การขาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้านการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว
- ได้ปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอน ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย
- สนุกไม่จำกัด สามารถแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ที่อาจได้เจอจริงๆ ในการทำงาน
- รวบรวมประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 
- เข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ
- มีโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ได้เรียนรู้ความชำนาญด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดบริการ และ การจัดระบบบริหารงาน
- เรียนรู้การริเริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ธุรกิจบริการ

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- การเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม ได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ศึกษานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
- เรียนรู้งานบริการและสมรรถนะการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- เรียนรู้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการ
- มหาวิทยาลัยมีทักษะในการเชื่อมโยงระบบและต่อยอดนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
- เรียนรู้การวางแผนบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศเชิงวิชาการ สามารถวางแผน บริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสราษฏร์ธานี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลากรอุตสาหกรรมบริการในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ศึกษาพัฒนาทักษะและฝึกความชำนาญในวิชาชีพด้านการโรงแรม

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
- ได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล

 มหาวิทยาลัยหอการค้า 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
- สาขาการจัดการการโรงแรม
- สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์
- สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- เรียนรู้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพครบทุกสายงาน
- เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโรงแรมในระดับสากล

เหตุผลดีดีที่น่าเรียน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกแผนกของโรงแรมและที่พักรูปแบบต่าง ๆ
- หลักสูตรถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- ติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ (TOEIC) และภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา เพิ่มโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด