หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปี 2023

วันที่เวลาโพส 12 มกราคม 66 10:37 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

บอกเลยว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ คนที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่าน Social Network ตั้งแต่การค้นหาข้อ การดูหนัง ฟังเพลง ซื้อขายสินค้า หรือทำธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสื่อสารเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นช่องทางที่ตราสินค้าหันมาทำการตลาด และต้องการแรงงานจำนวนมหาศาลสำหรับคนที่พร้อมในธุรกิจดิจิทัลได้

การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการตลาดกับสินค้า และบริการด้านต่าง ๆ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ทำงานด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ กับตำแหน่งต่าง ๆ - Content Editor
- Senior Creative Designer
- Creative
- Online Marketing Manager
- Digital Online Communication
- Digital Strategic Planner
- Online Marketing Planner
- Online Media Planner
- Art Director
- Account ExecutivelManager
- Senior/Junior Infographic
- Digital Sales Lead
- Digital Marketing Executive/Manager หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
เว็บไซต์ >> https://commarts.dpu.ac.th/digic

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน
- ได้ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัลทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีทุนการศึกษาให้ผู้เรียนในหลักสูตรมากมาย
- การพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่อาชีพ ในการเป็นบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิด

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- มีความรอบรู้และสามารถนำไปประยุกต์และแก้ไขปัญหาในวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชชน์ของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับสากล

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน
- สร้างความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด
- สร้างความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- พร้อมก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลในทุกมิติ
- มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
- มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- เน้นผลิตบัณฑิตด้านการตลาดดิจิทัลให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- เรียนรู้กระบวนการวิจัยการตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
- การเพิ่มมูลค่าและการสร้างตรา การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่เหมาะสบในยุคดิจิทัล
- มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการจัดการที่ครอบคลุมเนื้อหา

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ได้ทักษะในการ ทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในด้านการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง
- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
- เรียนรู้การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบ และวัฒนธรรมนำเสนอภาพลักษณ์
- สามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สร้างสรรค์

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด