หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 07 ธันวาคม 66 14:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2024
   
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถาบันการศึกษาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในโลกดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ถ้าเป็นคนที่หลงใหลในเทคโนโลยี รักการสร้างสรรค์และต้องการเข้าสู่อาชีพที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เลือกเรียนในคณะนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีอย่างแน่นอน!


   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะประยุกต์ที่คล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากนัก คณะนี้จะเน้นให้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กราฟิก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะกับผู้ที่อยากเรียนไอที IT ซึ่งคณะนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมากเช่นกัน 

    คณะนี้เหมาะกับใคร ?
- คนรักเทคโนโลยี: ถ้าเป็นคนที่หลงใหลในเทคโนโลยีและสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์, การออกแบบเว็บไซต์, การจัดการระบบเครือข่าย, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ คณะนี้เหมาะสมมาก จะได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหา: มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี จะต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางออกในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ถ้าเป็นคนที่ชอบท้าทายและแก้ไขปัญหา คณะนี้เหมาะสมมาก
- คนสร้างสรรค์: ถ้ามีความคิดสร้างสรรค์และชอบการสร้างสิ่งใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้โอกาสในการพัฒนาและสร้างซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์, และโครงการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีความสร้างสรรค์
- คนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต: เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะนี้เหมาะสำหรับคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยินดีที่จะปรับตัวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ผู้ที่มีสนใจในธุรกิจและองค์กร: มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ถ้าสนใจในด้านนี้และอยากทำงานในองค์กรหรือธุรกิจ เครื่องมือที่คณะนี้อาจจะช่วยคุณได้มาก

    แนวทางประกอบอาชีพ
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมเมอร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ : 
https://www.spu.ac.th/informatics/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจาะลึก Data Security, PAPA, Network System, Database Management, Cloud Architecture, Digital Twin หรือ Blockchain
- หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจาะลึก AIoT(AI+oT) ทั้ง Hardware, Software และ Edga Computing การเชื่อมเครือข่าย (NB-IoT, LoRa, Sigfox) การจัดเก็บข้อมูลแบบ Time Series Database
- หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เจาะลึก Coding ทั้งภาษา HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, .Net, Node.js หรือ Java ออกแบบระบบ Software ได้ทั้ง Front-end และ Back-end
- มีหลักสูตร มุ่งเน้น Cyber Security, AIoT (AI and IoT) และ Full Stack Developer
- มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อาจารย์เป็นมืออาชีพจากแวดวง IT ที่เป็นเทรนด์โลก
- เป็น Partner กับ Microsoft, Google และ Huawei
- สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับความต้องบุคลากร ด้าน IT ทั้งในและต่างประเทศ
- สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ IT ให้มีความความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ปกป้องข้อมูลถูกโจรกรรม
- นำเทรนด์ความรู้ด้าน AIoT เน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วน Hardware และ Software ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
- สร้างนักพัฒนา Software แบบ Full Stack ใน Software แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ทำงานแบบ Smart สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอัจฉริยะ
- ผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ พฤติกรรมความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า และยอดขายในอนาคตได้ สามารถในการพัฒนา ประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- พร้อมกว่าใคร เพราะได้รับใบ Certificate ด้านมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
- ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง เป็นสาขาแห่งอนาคต และรุ่นพี่ได้งานก่อนเรียนจบ
- สามารถรับงาน และมีรายได้จริงระหว่างเรียน
- ได้ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สนับสนุนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ABCDI
- มีเครือข่ายบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับส่งนักศึกษาไปฝึกงาน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : 
https://tu.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ (ภาคปกติ ศูนย์รังสิต)
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ ศูนย์รังสิต)
- วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง)

    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- หลักสูตรและการเรียนการสอนที่แตกต่าง
- ชื่อเสียงอันยาวนานและผลงานภาควิชาที่โดดเด่น
- คณาจารย์คุณภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเอง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : 
https://www.sut.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล
- พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโครงสร้างข้อมูล
- การโปรแกรมภาษาสคริปต์

    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- วิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัย และพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
- ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ : 
https://www.utcc.ac.th/ 
    เรียนอะไรบ้าง ?
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- AI ปัญญาประดิษฐ์
- วิทยาการข้อมูล
- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- IoT (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)
- เทคโนโลยีบล็อกเชนและ บิทคอยน์
- การตลาดดิจิทัล
- นวัตกรรมทางธุรกิจ

    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในหลายด้าน
- หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
- มีการปฏิบัติงานและฝึกงานระหว่างที่ศึกษา สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้ทุกประเภท
- มีแผนก้าวหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญาโท วท.ม (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี)
- เป็นที่ต้องการในตลาดงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : 
https://www.bsru.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
- สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
- สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : 
https://dru.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- กลุ่มวิชาประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
- กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
   
    เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น
- บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด