หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 11 ธันวาคม 66 16:46 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ปี 2024   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
- ภาษาจีน หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติการใช้ภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการพูด, ฟัง, อ่าน, และเขียน
- วัฒนธรรมจีน จะรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเคารพวัฒนธรรม
- ธุรกิจและการค้ากับจีน หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับธุรกิจและการค้ากับจีน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ, การเรียนรู้ข้อมูลตลาด, กฎหมายธุรกิจในจีน, การเจรจาธุรกิจ, การสร้างเครือข่ายธุรกิจ, และเทคนิคการสรรหาลูกค้า
- การตลาดและโฆษณา การสื่อสารทางธุรกิจบ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณา การเรียนรู้เรื่องนี้ในบริบทของภาษาจีนจะช่วยให้สามารถสร้างและดำเนินกิจการในตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำธุรกรรมและการเจรจา การทำธุรกรรมและการเจรจาเป็นส่วนสำคัญในการค้ากับบริษัทจีน การเรียนรู้เรื่องการเจรจาและการสรรหาของภาษาจีนจะมีประโยชน์ในการต่อรองและปฏิบัติธุรกิจ
- การแปลและการอธิบาย การเรียนรู้การแปลและการอธิบายข้อมูลทางธุรกิจจีนเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทยหรืออังกฤษ เพื่อให้ความเข้าใจระหว่างภาษาและการสื่อสารในธุรกิจ
- ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ หลักสูตรนี้อาจจะรวมการสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในสาขาธุรกิจ เช่น การบัญชี, การจัดการ, การตลาด, และเศรษฐศาสตร์
 
   ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เหมาะกับใคร ?
- ผู้ที่สนใจศิลปะและวัฒนธรรมจีน: การเรียนภาษาจีนสื่อสารธุรกิจยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะ, วัฒนธรรม, และประวัติศาสตร์จีน ซึ่งสามารถช่วยในการเข้าใจลึกลงเกี่ยวกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของจีน
- ผู้ที่ต้องการทำงานหรือศึกษาต่อในจีน: สำหรับผู้ที่มีแผนที่จะทำงานหรือศึกษาต่อในจีนในอนาคต การศึกษาภาษาจีนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในอาชีพและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
- นักธุรกิจและผู้ประกอบการ: ภาษาจีนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจในตลาดจีน การสื่อสารกับคู่ค้าและลูกค้าจีนด้วยภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในธุรกิจของคุณ
 
   แนวทางประกอบอาชีพ
- พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- นักแปล ล่าม
- นักเขียน
- เลขานุการ
- พนักงานต้อนรับ
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
-  มัคคุเทศก์ภาษาจีน
- ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ :  https://la.kmitl.ac.th/chinese-industry
   เรียนอะไรบ้าง ?
- เพิ่มพูนความสามารถทักษะภาษาจีน มุ่งเน้นทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรม เปิดโลกทัศน์ของงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มากขึ้น
- กลุ่มรายวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม มุ่งเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแปล และการล่ามภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมจีนประเภทต่าง ๆ มุ่งเน้นการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
- กลุ่มรายวิชาการฟัง-พูดภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ฝึกการฟังและการพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในงานอุตสาหกรรม การสรุปใจความสำคัญ การใช้คำศัพท์ สำนวนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่กำหนดให้
- กลุ่มรายวิชาการอ่านภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ฝึกทักษะการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม ศึกษาความหมายของคำศัพท์ สำนวน และจับใจความสำคัญ รวมถึงการฝึกการอ่านบทความเชิงวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีนประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคอุตสาหกรรม
- กลุ่มรายวิชาการเขียนภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ฝึกการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม จดหมาย รายงาน เป็นต้น โดยเน้นการใช้ศัพท์ที่ถูกต้อง รูปแบบที่เหมาะสม การเรียบเรียงให้เป็นภาษาเขียนที่สละสลวย
- กลุ่มรายวิชาการแปล การล่าม ศึกษาหลักการแปลและการล่าม ฝึกการแปลและการล่ามในบริบทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม
- กลุ่มรายวิชาภาษาจีนในที่ทำงาน ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้สำนวนและการใช้ภาษาจีนในสำนักงาน การแนะนำองค์กร การให้ข้อมูลงานที่ปฏิบัติ การนัดหมาย การประสานงาน เป็นต้น เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน ผู้เรียนได้เรียนรู้ศัพท์ สำนวนจีนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต;ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์;ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี;ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นต้น
- กลุ่มรายวิชาเสริมทักษะ เสริมความรู้ที่จำเป็นก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจีน;ประเด็นปัจจุบันในประเทศจีน;อุตสาหกรรมจีนในโลกสมัยใหม่;กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่

- แต่ละรายวิชาจะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกด้านในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการลงทุนของประเทศจีนอย่างเข้มข้น รวบรวมไว้ที่นี่ในหลักสูตรเดียว (All in One) แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยวิชาที่ทันสมัยและโดดเด่น
- รายวิชาเรียนทันสมัยออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับตลาดแรงงานในโลกยุคปัจจุบัน เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ไปทำงานในสถานการณ์จริงได้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
- ทักษะภาษาจีนเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ใช้ภาษาจีน เพราะจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจโลก
- เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติหรืออบรมระยะสั้นร่วมกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อให้เกิดทักษะที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาจีนได้จริง
- เปิดโลกการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนให้สามารถสร้างทักษะการสื่อสารภาษาจีนเหมือนเจ้าของภาษา ด้วยแผนการแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 


 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาจีนวิทยา
เว็บไซต์ :
https://www.mfu.ac.th/home.html
   เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาจีนศึกษา
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
- ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
- มีโอกาสในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจีนหลายอย่าง
 

มหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
เว็บไซต์ :
https://www.krirk.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(ภาคปกติ)
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนหรือผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน ทางสาขาจะจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานในทุกระดับของผู้เรียน และต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินทางมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยได้
- หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)
เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาตรีที่ 2  ซึ่งไม่มีเวลาศึกษาในระบบชั้นเรียน จึงสามารถทำงานควบคู่กับการเรียนได้
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี และปีที่ 4 จะได้เข้ารับการฝึกงานในมหาลัยชั้นนำที่ประเทศจีน
- มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนจำนวนมากมาย
- นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ สามารถลงเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนได้
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
เว็บไซต์ :
https://www.dpu.ac.th/index.html
   เรียนอะไรบ้าง ?
- ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ
- การฟัง การพูดภาษาจีนธุรกิจ
- การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
- การแปลภาษาจีนธุรกิจ
- ภาษาจีนเพื่องานบริการ
- หลักภาษาจีน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่อสารความหมายโดยใช้ภาษาจีนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการแปล
- ให้บัณฑิตได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ
- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการสอนภาษาจีน
เว็บไซต์ :
https://regmis.rmu.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
การสอนภาษาจีนตลอดจนการสื่อสารภาษาจีน วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ทักษะในการใช้ภาษาจีนในฟังพูดอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ทางหลักสูตรมีการทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยจีน นักศึกษาจะต้องไปเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นระยะเวลา 8 เดือน
- ทางหลักสูตร มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาส่งผลให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อเป็นจำนวนมาก
- ทางหลักสูตรมีห้องศูนย์จีนศึกษาที่ทันสมัย มีหนังสือ ตำราเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
เว็บไซต์ :
https://sru.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
การใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ฟัง พูด อ่านและเขียน สามารถผ่านการสอบวัดระดับความรู้ (HSK) ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีจีน หลักสูตรภาษาจีนเป็นหลักสูตร 2+2 กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี ณ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 และ อีก 2 ปี จะไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หยุนหนาน (Yunnan Normal University) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สามารถฟังจับใจความและการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้จริง
- ได้ฝึกภาษาจีนกับนักศึกษาคนจีน

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด