หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน ปี 2024

วันที่เวลาโพส 13 ธันวาคม 66 12:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน ปี 2024   การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
- การบริหารและอำนวยการบิน การศึกษาวิธีการบริหารและดูแลสายการบินและท่าอากาศยาน เช่น การจัดตารางเที่ยวบินและการจัดการการขึ้นลงจากเครื่องบิน
- เทคโนโลยีการบิน การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการบิน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องบินและอุปกรณ์บนเครื่องบิน
- การปฏิบัติขณะบิน การฝึกฝนและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติขณะบิน รวมถึงความปลอดภัยและการระบาดของโรคในเครื่องบิน
- กฎหมายและระเบียบการบิน การศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบินและท่าอากาศยาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด
- การบริหารทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการบิน เช่น การสรรหาและการฝึกอบรมพนักงาน
- การบริหารความเสี่ยง การศึกษาเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการบินและการอำนวยการบิน เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
- การการตลาดและการบริหารธุรกิจ การเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการบินและการอำนวยการบิน
- การสร้างนวัตกรรมในการบิน การศึกษาวิธีการสร้างนวัตกรรมในด้านการบิน เพื่อความหลากหลายและความล้ำค่าในอุตสาหกรรม
- ความยั่งยืน การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน
 
   การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน เหมาะกับใคร ?
- คนที่มีความสนใจในการบิน คนที่มีความชื่นชอบและความสนใจในด้านการบินและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี ความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินที่เป็นประโยชน์
- คนที่มีทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา การบินมักต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ
- คนที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน
- ผู้ที่มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นในการประสานงานและบริหารงาน
- คนที่มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการเวลา การบริหารเวลาและการวางแผนเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจ
- ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษากฎหมายและระเบียบการบิน การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบินเป็นสิ่งสำคัญ
 
   แนวทางประกอบอาชีพ
- พนักงานอำนวยการบิน
- เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน
- เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน
- เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น
- นักบินส่วนบุคคล
- นักบินพาณิชย์
- นักบิน
- เจ้าของธุรกิจ
- ทำงานในบริษัทต่างชาติ
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
เว็บไซต์ :
https://iaai.kmitl.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพานิชย์
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานระหว่าง วิชาวิศวกรรมและหลักสูตรนักบินพาณิชย์เข้าด้วยกัน รูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาดูงานจริงในทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทั้งการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพานิชย์
- เรียนกับเราคุณจะได้เป็นทั้งนักบินและวิศวกรทางการบิน
- เราเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศที่รวมเอาหลักสูตรการบินและวิศวกรรมการบินเข้าไว้ด้วยกัน
- การเรียนการสอนของเราเน้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริง รวมถึงการเรียนขับเครื่องบินที่ชุมพร 1 ปีเต็ม!
- เรียนจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับสายการบินชั้นนำของโลก
- หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับในระดับสากล
- เรามีการทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย ENACซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบินอย่างมากในยุโรป
- เรียนจบมาได้วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและชั่วโมงบินมากถึง 200 ชั่วโมง
- ได้ใบเซอร์ CPL + ME + IR 
 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับในระดับสากล
เราทำ MOU ไว้กับ NASA Rocket Space Center ที่เดียวในไทย!
การเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสูง เพราะมีสาขาเอกให้เลือกถึง 3 สาขา
เราเน้นเรียนด้านวิศวกรรมการบินโดรนและยานบินระดับสูงรวมทั้งด้านเทคโนโลยีอวกาศแบบจัดเต็ม
พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมแบบเน้น ๆเพื่อให้แน่ใจว่าจบไปแล้วพร้อมใช้งาน
อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้


สถาบันการบินพลเรือน
Ground Training Programme ( โปรแกรมการฝึกภาคพื้นดิน )
เว็บไซต์ :
https://www.catc.or.th/th/curriculum/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาวิทยาการการบิน
  • วิชาโทการจราจรทางอากาศ (ATM)
  • วิชาโทการท่าอากาศยาน (APM)
  • วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
  • วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (ALM)
  • วิชาโทธุรกิจสายการบิน (ABM)
  • วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน (AMM)
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
เว็บไซต์ :
https://ase.eng.ku.ac.th/ae/
   เรียนอะไรบ้าง ?
ใช้เวลาศึกษารวม 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต หลักสูตรประกอบด้วยการศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบอากาศยาน กระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท และเทคโนโลยีอวกาศ
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา
- มุ่งเน้นให้นิสิตได้พัฒนาความรู้ผ่านการการคิดและการปฏิบัติจริง
- มีความพร้อมในด้านเครื่องมือทดสอบต่างๆ
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
เว็บไซต์ :
https://cadt.dpu.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- ความรู้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการบิน
- เส้นทางการประกอบอาชีพต่างๆในสายงานอุตสาหกรรมการบิน
- ความรู้ด้านการอำนวยการบิน
- ความรู้ด้านการเดินอากาศ
- ความรู้ด้านการจราจรทางอากาศ
- ความรู้ด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน
- ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- ความเป็นมา และความสำคัญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในอุตสาหกรรมการบิน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- อาจารย์ผู้สอนประสบการณ์ด้านการบินโดยตรง
- แนวทางการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสายงานอุตสาหกรรมการบิน
-  การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในอุตสาหกรรมการบิน
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เว็บไซต์ :
https://apdi.kbu.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
เราพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ควบคู่ความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริงก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน อุปกรณ์ประกบอการเรียนการสอน มาตรฐานเดียวกับสายการบินชั้นนำ มีพันธมิตรเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา และ MOU กับสายการบินชั้นนำของประเทศและก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 15 ปี นักศึกษาจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของจริง รู้จริง ทำจริง ใช้ได้จริงแน่นอน ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสาร้างสรรค์ โอกาสเติบโตในสายงานอุตสาหกรรมการบิน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน
- อาจารย์ผู้สอนล้วนมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินมากกว่า 10 ปี
- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมาตรฐานระดับสายการบินชั้นนำ
 

มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
เว็บไซต์ :
https://pilot.rsu.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
- หลักการบิน
- การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
- การทำงานของระบบเครื่องบิน
- กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน
- กลศาสตร์การบิน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เป็นสถาบันการบินที่มีมาตรฐานในระดับสากลของประเทศไทย
- สรรสร้างและผลิตนักบินพาณิชย์ ครูการบิน นักบินฝนหลวง นักบินโต๊ะ (เป็นผู้วางแผนการบินให้นักบิน)

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด