หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 18 ธันวาคม 66 13:26 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปี 2024   คณะวิทยาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์: เน้นการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล
- เคมี: การศึกษาสารเคมี โครงสร้างของสารเคมี และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ
- ชีววิทยา: การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา การทดลองทางชีววิทยา และการศึกษาประสิทธิภาพของยาและการรักษาโรค
- ฟิสิกส์: การศึกษาเรื่องกึ่งตัวแปร การแบ่งแยกองค์ประกอบของสาร และกึ่งนำไฟฟ้า
- คณิตศาสตร์: การศึกษาเรื่องคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในหลายๆ สาขา รวมถึงการใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
- อัตลักษณ์: การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ พืช และนิเวศวิทยา รวมถึงการวิจัยในด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โลจิสติกส์: การศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการธุรกิจและการจัดส่งสินค้า
- การสื่อสารสารสนเทศ: การศึกษาเกี่ยวกับสื่อสาร สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถิติ: การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองทางสถิติ
 
   คณะวิทยาศาสตร์ เหมาะกับใคร ?
คณะวิทยาศาสตร์เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความกระตือรือร้นที่จะสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ยังเหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถทางด้านการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และความตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในด้านที่เกี่ยวข้อง
 
   แนวทางประกอบอาชีพ
- นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
- เทคนิคและวิศวกร
- ครูและอาจารย์
- เทคโนโลจี
- การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- นักเรียนสู่วิชาชีพทางการแพทย์
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ : 
https://www.science.kmitl.ac.th/new/en
    เรียนอะไรบ้าง ?
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน
เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของประเทศ เน้นความรู้ทางด้านเคมีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และวางแผนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถสอบเพื่อรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

2. หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
เป็นหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย และเปิดสอนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีการดูงานและฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม การทำงานร่วมกันกับสถานประกอบการที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสำคัญด้านต่างๆ ของประเทศ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ และครอบคลุมอุตสาหกรรมเคมีด้านต่างๆ 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
เน้นการเรียนการสอนเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุวิศวกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลัก ตลอดจนเสริมทักษะการตลาดดิจิตอล และการสื่อสารทาง เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพหลักของประเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร ด้านเกษตรหรือเกษตรชีวภาพ ด้านเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ด้านพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีชีวภาพตลอดจนมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้ง ISO GMP HACCP ความปลอดภัยด้านอาหาร

4. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาและนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง และการเกษตร ตามหลักมาตรฐานทั้ง ISO GMP HACCP  ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและสถานที่สำหรับการพัฒนาและนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง และการเกษตร ตามหลักมาตรฐานทั้ง ISO GMP HACCP ตลอดจนเสริมทักษะด้านการบริการและการตลาด 

5. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สามารถทำงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) สามารถทำงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development Life Cycle) สามารถทำงานที่มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ (Systematic Process) สามารถทำงานแบบ Lean ด้วย Agile Team แบบคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถทำ Higher-order Thinking ( วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ได้ ) สร้างความตระหนักรู้ ประเมินคุณค่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Social Network)

6. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
เน้นการสอนความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่ที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ

7. หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม
การนำศาสตร์ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ หลักสูตรมีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แบบ 2 ปริญญาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ปริญญา วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และวศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

8. หลักสูตรสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
เน้นการนำความรู้ทางสถิติและ data science มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามทิศทางเป้าหมายของประเทศ  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเลือกระเบียบวิธีทางสถิติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีทางสถิติดังกล่าว เช่น Big Data, Business Intelligence และ Data Visualization เป็นต้น 

9. Industrial and Engineering Chemistry 
Is the first of its kind in the country and aims to equip students with both core chemistry knowledge and chemical engineering know-how to enable them to work alongside engineers. 
Through the collaboration with the Faculty of Science, the University of Strathclyde, Scotland, students have options to enroll in the dual degree program (2 years at KMITL for a B.Sc. in IEC and 2 years at the University of Strathclyde for a B.Sc. in Applied Chemistry). Students can also have an option with  three years of study at KMITL for a B.Sc. in IEC and one year at the University of Strathclyde for a certificate of higher education in Applied Chemistry.

10. หลักสูตร Digital Technology and Integrated Innovation 
ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานด้าน Digital, Data, Business และ Innovation เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลหรือดำเนินธุรกิจโดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล และการจัดการนวัตกรรม โดยที่หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-based Learning) การฝึกปฏิบัติ (Practical-oriented Learning) ควบคู่ไปกับการฝึก Soft Skill ที่จำเป็น


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เน้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ที่ใช้ในการทำงานได้จริงครอบคลุมทุกสาขาหลักของวิทยาศาสตร์ คณะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่หลากหลายรองรับการเรียนรู้และการทำวิจัยในระดับแนวหน้าของนักศึกษา ทุกหลักสูตรของคณะได้รับการรับรองโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บัณฑิตที่จบจากคณะมีอัตราการได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาสูงกว่า 90% ศิษย์เก่าของคณะปัจจุบันทำงานอยู่ในหน่วยงานเอกชนชั้นนำและภาคราชการทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเครือข่ายที่พร้อมช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำ และส่งเสริมทักษะที่สำคัญแก่นักศึกษาของคณะ

 
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ :
https://science.mahidol.ac.th/th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาชีววิทยา
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีรายวิชาที่ Society of Actuaries (SOA) รับรองและสามารถโอนหน่วยกิตได้
- หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์วิชาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล
- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่หลากหลาย
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ :
https://science.utcc.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิศวกรรมการเงิน
- สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ)
- สาขาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม
- สาขาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
- สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
- สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจ
- สามารถก้าวสู่ความมั่นคงทางอาชีพในระดับสากล
- หลักสูตรยอดนิยม ทันสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่
 

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ :
https://science.siam.edu/
     เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
เรียนกระบวนการผลิตอาหาร วิเคราะห์และตรวจสอบอาหาร ควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร วางแผนและบริหารการผลิต การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analysts)  โปรแกรมระบบ (System Programmers)  โปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม (Multimedia Developers) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrators) วิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิทยาการคอมพิวเตอร์  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและทักษะเชิงเทคนิคที่สำคัญในการค้นหาข้อมูล
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้จริง
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
- ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ :
https://sci.bsru.ac.th/scitechbsru/
     เรียนอะไรบ้าง ?
- การแพทย์และสุขภาพ
 • เทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนไทย
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
- การศึกษา
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
- คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เคมีผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมชีวภาพ
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
- สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
- สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ :
https://science.crru.ac.th/
     เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี
- สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยา
- สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
- สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร
- สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร(เทียบโอน)
- สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาการพยาบาลสัตว์
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยาที่สามารถทำงานได้จริง
- เน้นความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา หลักการและวิธีคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณอย่างถูกต้อง
- มีอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด