หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น ปี 2024

วันที่เวลาโพส 09 กุมภาพันธ์ 67 15:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น ปี 2024


   หลักสูตรวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟคที่ใช้ในสื่อดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่มีความสวยงามและมีคุณภาพสูง หลักสูตรนี้อาจเน้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟค เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Cinema 4D, Blender, Maya, และซอฟต์แวร์การสร้างแอนิเมชั่นอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจมีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟคในงานต่าง ๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสร้างวีดีโอมิวสิค และสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลต่าง ๆ ในสมัยปัจจุบัน

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟคในสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบกราฟิก นักแสดง นักบันทึกเสียง ผู้กำกับภาพยนตร์ หรือผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องการศึกษาเทคนิคและกระบวนการในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีความสวยงามและมีคุณภาพสูงในสื่อดิจิทัล เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างเนื้อหาให้กับสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการทำงานในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ โฆษณา หรือวีดีโอมิวสิค

   แนวทางประกอบอาชีพ
- นักออกแบบกราฟิกและอิลัสทราเตอร์
- นักพัฒนาเกม
- นักทำแอนิเมชั่น
- นักสร้างเนื้อหา
- นักสร้างสื่อโฆษณา
- นักแสดงและตัดต่อวีดีโอ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักสร้างสื่อออนไลน์


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะศิลปะออกแบบดิจิทัล
เว็บไซต์ : 
https://digitalart.utcc.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเฉพาะด้านกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ วิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งพลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีอุปสรรคและโอกาสในด้านต่าง ๆ กับองค์กรทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ที่เน้นในเรื่องกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวสู่เศรษฐกิจระดับโลก

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สร้างนักออกแบบที่มีวิสัยทัศธุรกิจบนดิจิทัลแพลทฟอร์มที่พัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์งานให้ทันสมัย
- เครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่
- มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่อยู่ในโลกธุรกิจจริง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม
เว็บไซต์ : 
https://sci.tu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรม (IDD) มี 2 สาขาวิชา คือ
- แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Animation and Visual Effect)
- ศิลปะและการออกแบบเกม (Game Art and Design)
โดยการเรียนการสอนจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการวาดและการออกแบบ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และสร้างความสวยงามให้กับชิ้นงาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานเพื่อต่อยอดและพัฒนาชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำด้านการผลิตเกม แอนิเมชัน หรือสื่อประเภทต่างๆ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชี

   
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่

- สามารถนำทักษะต่างๆที่ได้จากการเรียนไปทำงานในตลาดเกมและแอนิเมชั่นที่กำลังเติบโตในไทยหรือตลาดขนาดใหญ่ในต่างประเทศ
- หลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสนับสนุนที่ทันสมัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตรสองภาษา)
เว็บไซต์ : 
https://go.camt.cmu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านการออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และภาพเสมือนจริง สามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงานแต่ละแบบ สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบทั้ง 2D และ 3D ด้วยการบูรณาการความรู้ทั้งด้าน CG, CGI, VFX เข้ากับความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ทำให้ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้สามารถออกแบบผลงานให้ออกมาสวยงาม สมจริง และสื่อสารได้ชัดเจนครบถ้วน
- สามารถผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา การตลาด ฯลฯ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชามีเดียอาตส์
เว็บไซต์ : 
https://www.media.kmutt.ac.th/programs/media-arts/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม และตอบโจทย์อุตสาหกรรมสื่อต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรม แอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านการออกแบบกราฟิก ซึ่งมีเดียอาตส์ มุ่งเน้นสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน และ พัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสื่อต่างๆ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สามารถเรียนรู้และเข้าใจศิลปะและการออกแบบในด้านมีเดีย
- สามารถใช้เครืองมือศิลปะและการออกแบบในการผลิตมีเดียได้อย่างร่วมสมัย


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ : 
https://www.bu.ac.th/th/digital-media/digital-media

   เรียนอะไรบ้าง ?
มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและมุ่งเน้นให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ตั้งแต่การสร้างสรรค์แอนิเมชั่น 3 มิติ การทำกราฟิกและเอฟเฟคประกอบการเคลื่อนไหว ตลอดจนการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล โดยมีกูรูตัวจริงในศาสตร์แต่ละด้านช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปสู่การเป็นนักสร้างสื่อดิจิทัลมืออาชีพที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ธุรกิจสื่อในทุกรูปแบบ  
หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 4 สาขาเฉพาะด้านเลือก
- 3D Animation
- Visual Effects
- Producing for Animation and Visual Effects
- Sound and Music Production for Digital Media

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ได้เรียนกับกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการ
- เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ได้อย่างครบวงจร
- บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากลให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)
เว็บไซต์ : 
https://sisa.ssru.ac.th/page/

   เรียนอะไรบ้าง ?
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผลิตผลงานสื่อด้านแอนิเมชั่น การทำสื่อ 3 มิติ การออกแบบตัวละคร การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การสร้างเกมส์สื่อโต้ตอบ การออกแบบทางด้านกราฟิก การทำวิชวลเอฟเฟค ศิลปะเทคนิคการถ่ายภาพ การวาดภาพ การลงสี การจัดแสงเพื่องานด้านดิจิทัลดีไซน์ การสร้างการเคลื่อนไหว การตัดต่อและถ่ายวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษ การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Premiere Pro ขั้นสูง ฯลฯ 

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความรู้และความเข้าใจการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลสามารถสร้างได้อย่างมีคุณภาพ
- เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมงานบันเทิงดิจิทัล

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด