หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบัญชี ปี 2024

วันที่เวลาโพส 12 กุมภาพันธ์ 67 14:26 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรบัญชี ปี 2024


   หลักสูตรบัญชี เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
หลักสูตรบัญชีเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการบัญชีทางการเงินทั้งในด้านการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินขององค์กร โดยปกติแล้วหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการทำงานกับระบบบัญชีทั้งที่เป็นของบุคคลธรรมดา รวมถึงระบบบัญชีขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เช่น การทำงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราการเงิน การวิเคราะห์สัดส่วนการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม เช่น ซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไป และซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning)

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
- บุคคลที่มีความสนใจในการทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน 
- บุคคลที่ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลและต้องการเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการเงินส่วนตัว
- บุคคลที่ต้องการทำงานในวงการบัญชี โดยมีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินและบัญชีเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพด้านนี้
- บุคคลที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในธุรกิจ ที่ต้องการเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคคลที่มีความสนใจในการทำงานกับการบัญชีเพื่อการจัดการการเงินส่วนตัว และการวางแผนการเงินในอนาคต

   แนวทางประกอบอาชีพ
- นักบัญชีที่ทำงานเป็นวิชาชีพอิสระ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
- นักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- สมุห์บัญชี
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ครู-อาจารย์สอนบัญชี
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี 
เว็บไซต์ : 
https://accountancy.utcc.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
การเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชารายงานทางการเงินและการให้ความเชื่อมั่น ศึกษาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนของงานบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน งานสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น งานตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน และรวมถึงการภาษีอากร
2. กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร ศึกษาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนงานบัญชีต้นทุนและการบัญชีสำหรับการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับธุรกิจ 


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพได้ (คณะมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่หลากหลายมาใช้ในการเรียน การสอนทั้งโปรแกรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น SAP)
- มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดงาน และสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปปฏิบัติงานได้จริง (มีวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง ณ สถานประกอบการ)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://account.cbs.chula.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรบัญชีของที่นี่เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตเลือกสาขาวิชาที่สนใจ 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร และกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยในปี1 นิสิตจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การจัดการ และภาษาอังกฤษ พอขึ้นปี 2 - 4 จึงจะได้เรียนวิชาเฉพาะทางด้านบัญชี เช่น ทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ แคลคูลัส ฟังก์ชันและกราฟ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง สมการเชิงผลต่างอันดับที่หนึ่ง แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการจัดการและระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เปิดสอนหลักสูตรบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 70 ปี
- สาขาบัญชีที่จุฬาฯ ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นของประเทศในการสอบเข้า


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://www.tbs.tu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หากน้อง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสาขา ในปี 1 น้องจะได้เรียนความรู้พื้นฐานทั่วไปทั้งด้านภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ,  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ, ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ กฎหมายประกอบธุรกิจ หน้าที่พลเมือง และคณิตศาสตร์บัญชีเบื้องต้น ปี 2 จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของบัญชี การเงิน ภาษี สถิติ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ธุรกิจ ในส่วยของปี 3 จะเป็นเรื่องของบัญชีขั้นสูงอย่าง การทำบัญชีต่างๆ บัญชีภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี หลักการตลาดและการจัดการความเสี่ยงองค์กร รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยไม่งานบัญชีต่างๆ จะในปี 4 น้อง ๆ ทุกคนจะต้องเข้าใจศาสตร์ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อนำมาจัดการ บริหารเชิงธุรกิจ, การรายงานและการวิเคราะห์งบประมาณองค์กร เพื่อนำเสนอในรายวิชาสัมมนาก่อนจบด้วย

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เป็นหลักสูตรพาณิชย์บัญชีที่เก่าแก่ทุกสุดในประเทศไทย
- ได้รับความน่าเชื่อถือในศาสตร์บัญชีมาอย่างยาวนาน


มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://www.chonburi.spu.ac.th/accounting/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เปิดสอนหลักสูตรบัญชี 4 ปี เพื่อรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในด้านบัญชีครบทุกเรื่องของศาสตร์บัญชี กระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ เศรษฐกิจ การเงิน ภาษี รวมไปถึงเทคโนโลยี ในช่วงปีที่ 1 จะสอนน้อง ๆ ในการสร้างบุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยเน้นเรียนกับประสบการณ์จริงในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะนอกจากจะเก่งการบัญชีแล้วการสื่อสารจะต้องดีด้วย ปีที่ 2 มีการเชิญวิทยากรภายนอกอย่างบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)หรือ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด(KPMG) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาให้ความรู้ว่ามีอะไรบ้างในสายงานบัญชีที่น้อง ๆ จบไปแล้วจะได้ทำบ้าง เข้าสู่ปีที่ 3 จะเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งที่คณะมีศูนย์บัญชีมืออาชีพ โดยได้ร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัดโดยสมาคมจะจัดเอกสารต่างๆ ที่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี เอามาให้ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และมีตัวแทนจากสมาคมมาอธิบายวงจรและขั้นตอนในการทำบัญชี ว่าทำอย่างไรบ้าง คีย์ข้อมูลอย่างไร และจะส่งข้อมูลได้อย่างไร โดยต้องเข้าปฏิบัติที่ศูนย์เป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์ ปีสุดท้าย ปี 4 ก็ถึงเวลาที่ต้องออกไปฝึกสหกิจศึกษาข้างนอก น้อง ๆ ต้องไปฝึกทำงานเหมือนตัวน้องเองเป็นพนักงานขององค์กรนั้นจริง ๆ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ได้รับความร่วมมือจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดของโลก อาทิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด(KPMG) ในการส่งวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษาของทางสาขา
- ใส่ใจในเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะตามให้ทันกับกระแสอาเซียนได้


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://www.cmubs.cmu.ac.th/program/bachelor/account/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้มีความทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันโลกแห่งข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาสาขาเอกการบัญชี ต้องเรียนวิชาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการข้อมูล ภายใต้กระบวนวิชาจำนวน 5 กระบวนวิชา สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมั่นว่าจะสร้าง "นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่"

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
- เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤตด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://manage.pnru.ac.th/fms/

   เรียนอะไรบ้าง ?
- ให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง 
- มีทักษะด้านการบัญชี สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ
- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านบัญชี ปฏิบัติงานด้วยอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพอยู่เสมอ
- มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
- มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีสมัยใหม่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด