หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 14 กุมภาพันธ์ 67 14:35 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ปี 2024


   หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างวิศวกรรมและการจัดการเข้าด้วยกัน เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการกระบวนการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการผลิตและโลจิสติกส์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกิจกรรมธุรกิจและการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจในการทำงานในวงการวิศวกรรมและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ นักศึกษาที่เลือกเรียนวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์มักจะมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดการโรงงาน การจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล และกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ในระบบธุรกิจขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมชั้นนำได้เป็นอย่างดี

   แนวทางประกอบอาชีพ
สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และธุรกิจส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการภาคการผลิตและการบริการ ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้านการพาณิชย์และระบบขนส่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้น


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
เว็บไซต์ : 
https://eng.utcc.ac.th/logistics

   เรียนอะไรบ้าง ?
- หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างนักโลจิสติกส์ ที่ไม่เพียงแต่สามารถบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ได้ แต่ยังสามารถ ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน และ พัฒนาทางกระบวนการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ที่วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบวิศวกร ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปมีความสามารถในการบูรณาการทักษะและองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนจะได้  ฝึกทักษะการทำงานกับสถานประกอบการจริงในปีการสุดท้ายของการศึกษา
- การจัดการเรียนสอน เน้นแบบ Practice Base โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฎิบัติงานจริงรายวิชาต่างๆ ควบคู่ไปกับความรู้ทางทฤษฎี เช่นการวางแผนและออกแบบระบบขนส่งและกระจายสินค้า  การวางแผนและออกแบบคลังสินค้าและระบบขนถ่ายสินค้า  การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่

- เป็นวิศวกรรมโลจิสติกส์  ที่แรกของประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนมากกว่า 20 ปี ทำให้มีเครือข่ายของศิษย์เก่ามากกว่า 2000 คน ทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ
- บัณฑิตที่จบไปทุกรุ่น มีงานทำ 100%
- นักศึกษาทุกคนจะได้ทักษะทางเทคโนโลยี ที่เป็นทักษะใหม่ที่ทุกสถานประกอบการต้องการ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things (IoT) และ Data Analytic
- นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะและหาประสบการณ์ในการทำงานโดยการออกไปทำงาน ในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง
- นักศึกษาที่จบออกไปจะมีความรู้ทั้งในแง่ของการ ออกแบบ วางแผนและจัดการระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
เว็บไซต์ : 
https://www.kmutnb.ac.th/faculty-and-agencies/bangkok/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่ บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ยังมีอยู่น้อยทําให้มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้อยู่เป็นจํานวนมากดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดสอน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรโลจิสติกส์ที่มี ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างดี

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
- มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างดี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
เว็บไซต์ : 
http://bulletin.sut.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เมื่อน้อง ๆ เข้ามาเรียนที่นี่ ปีที่ 1 จะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ แคลคูลัส เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และการเขียนแบบกับความรู้ด้านวัสดุทางวิศวกรรม ขึ้นมาปีที่ 2 จะเข้าสู่การบริหารจัดการระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน รวมไปถึงรายวิชาสถิติและวิชาการคิดเพื่อพัฒนา ปีที่ 3 เป็นเรื่องของการวิจัยและการวิเคราะห์กระบวนการขนส่งสินค้าทั้ง การจราจร อุปสรรค์ในการเดินทาง การวางแผนเส้นทาง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง สิ่งแวดล้อม และเรื่องของคลังสินค้า สินค้าคงคลัง เทคโนโลยีชั้นสูงในการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับน้อง ๆ ในปีที่ 4 ในรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์, วิชาการจำลองปัญหาด้านโลจิสติกส์ และนำไปใช้ในการออกไปฝึกงานสหกิจศึกษาของน้อง ๆ ก่อนจบอีกด้วย

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและการจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างดี
- ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
เว็บไซต์ : 
https://mut.ac.th/eng_industrial-and-logistics-engineering/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรนี้จะได้ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และวัสดุทางวิศวกรรม รวมถึงการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องการออกแบบโรงงาน การควบคุมการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมมลภาวะ และการบำบัดของเสีย เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- หลักสูตร มีการปรับปรุงอยู่เสมอ คุณภาพการเรียนการสอน อาจารย์ หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ
- มีชื่อเสียงและเป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ของประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
เว็บไซต์ : 
http://www.ind.crru.ac.th/home/index.php/section/logis-info/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เน้นเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้า และบริการ การศึกษาจะเน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าทำงานในองค์กรไม่ว่าอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน
- มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
เว็บไซต์ : 
https://techno.skru.ac.th/logistics/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ที่เน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ 

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ได้เรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
- เรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด