หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 15 กุมภาพันธ์ 67 14:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
U-Recommend แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ปี 2024


   หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการทำธุรกิจในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง โดยปกติแล้วหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและพูดภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ 

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรหรือสื่อสารกับพาร์ทเนอร์และลูกค้าต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการเขียนเอกสารธุรกิจ

   แนวทางประกอบอาชีพ
- เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
- ครู อาจารย์
- พนักงานแปล
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานประจสายการบินต่างๆ
- พนักงานโรงแรม
- พนักงานบริษัทนำเที่ยว
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา
ฯลฯ


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ (EPIC)

เว็บไซต์ : https://humanities.utcc.ac.th/

   
ที่ EPIC เรียนอะไรบ้าง ?
น้อง ๆ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ที่นี่ช่วยทำความฝันของน้อง ๆ ให้เป็นจริงโดยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาอังกฤษให้แน่น ผ่านทักษะต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก เช่น University of Lancaster, University of Exeter, State University of New York at Buffalo, และ University of Florida เป็นต้น มาช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้น้อง ๆ เพื่อให้น้องๆ เก่งจริง เก่งลึกในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ มาเรียนที่นี่ น้อง ๆ จะเก่งทั้ง 2 โลก คือ 1. โลกของภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. โลกของการค้า น้อง ๆ สามารถเติบโตเป็นเจ้าของกิจการที่เก่งรอบด้าน สามารถเอาตัวรอดในสังคมยุค Digital ที่มีการแข่งขันสูง


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง
- บัณฑิตสามารถนำทฤษฎีและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- บัณฑิตสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพในองค์กรระดับนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ : 
https://www.arts.chula.ac.th/th/ba-education/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เปิดสอนในรูปแบบวิชาเอก-โท และ โปรแกรมเกียรตินิยม โดยในปีที่ 1 น้อง ๆ จะต้องเรียนรวมกันโดยไม่แยกสาขา มีวิชาที่เรียนนั้นจะได้เรียนวิชา อารยธรรมตะวันออก-ตะวันตก, การค้นคว้าและการเขียนรายงาน, ปริทัศน์ศิลปะการละคร, การใช้เหตุผล, ภาษาทัศนา, ภาษาอังกฤษ 1-2 และการแปลขั้นต้น ก่อนที่จะขึ้นปีที่ 2 นั้นน้อง ๆ จะต้องทำเกรดวิชาภาษาอังกฤษและการแปลขั้นต้นให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 เพื่อเข้าเรียนในสาขาภาษาอังกฤษได้ และในปีที่สูงขึ้นนอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง การแปล, การเขียน, การพูด หรือแกรมม่า (Grammar) แล้ว น้อง ๆ ก็จะยังได้เรียนเกี่ยววรรณกรรมภาษาอังกฤษ, วรรณคดีภาษาอังกฤษ, กวีนิพนธ์ในยุคต่างๆ รวมถึงทำปริญญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา ด้วยความที่สาขาภาษาอังกฤษนั้นเป็นรูปแบบเอก-โท ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเลือกเรียนวิชาโททั้งในคณะหรือนอกคณะอีกด้วย

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ เห็นคุณค่า และเข้าใจความซับซ้อนของภาษา วัฒนธรรม และศิลปะในมิติอันหลากหลาย
- ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
เว็บไซต์ : 
https://hi.kps.ku.ac.th/ESI/index.php

   เรียนอะไรบ้าง ?
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (English for Service Industry Programme) มีตัวย่อว่า ESI เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ในทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมภัตตาคาร และอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เรียนในสาขานี้จะมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบริการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความรู้ด้านภาษาและวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะสื่อสารสากล สาขาภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ : 
https://gc.tni.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
มุ่งสร้างและพัฒนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตสำนึกอันดีต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
- ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ : 
https://sites.google.com/chandra.ac.th/engl/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้ทุกทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ทักษะการแปล เข้าใจวรรณศิลป์ทางภาษา และนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการทำงาน ปฏิบัติงานได้ในอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เว็บไซต์ : 
https://pgm.npru.ac.th/ebc/index.php

   เรียนอะไรบ้าง ?
สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณื ด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้รักษ์ความเป็นไทย มีความมั่นใจ ตลอดจนผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการก้าวสู่นานาชาติ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ได้เรียนกับเจ้าของภาษา
- มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และวิชาชีพให้มีศักยภาพ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด