หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2024

วันที่เวลาโพส 20 กุมภาพันธ์ 67 15:36 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม ปี 2024


   หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงามอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ การดูแลสุขภาพทั้งด้านกายและจิต และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อรักษาความงามและสุขภาพให้ดีขึ้น หลักสูตรอาจเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ การออกกำลังกาย เทคนิคการผลิตเสมือน การดูแลสุขภาพจิต อาหารที่เหมาะสม และเทคนิคการเสริมสร้างความสวยงามอื่น ๆ

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจในด้านการดูแลสุขภาพและความงามทั้งกายและจิต รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการทำงานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เช่น ผู้ที่ต้องการทำงานในสปา ศูนย์ความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล หรือศูนย์สุขภาพอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการดูแลผิวพรรณ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การบำรุงรักษาสุขภาพจิต และเทคนิคการเสริมสร้างความงามอื่น ๆ ก็เหมาะสำหรับเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย

   แนวทางประกอบอาชีพ
- ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ให้บริการในสปา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
- ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม
- ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ ความงามและสปา 
- ทำงานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
เว็บไซต์ : 
https://science.utcc.ac.th/major_wellness_beauty/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เน้นการปฏิบัติในศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ และศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างธุรกิจได้ 
กลุ่มวิชาสุขภาพและความงาม : การนวดน้ำมันแบบสวีดิช  การนวดกระชับสัดส่วน การทำทรีตเมนต์ผิวหน้าและผิวกาย การนวดกระชับใบหน้า การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาและบริหารธุรกิจสปา
กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีรายได้ระหว่างเรียน
- เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ และ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท ผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
- เรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตรการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสาขาต่างๆจากชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ 
- สามารถขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากสบส. กระทรวงสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
- สามารถลงทะเบียนการสอบประเมินทักษะวิชาชีพความงามระดับสากลกับ Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology (CIBTAC) ประเทศอังกฤษ เปิดโอกาสการทำงานในต่างประเทศและธุรกิจส่งเสริมดูแลสุขภาพระดับ 5 ดาว 
- เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงามทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโอกาสได้งานทำและเติบโตในสายงานที่มีรายได้สูง
- สามารถก้าวสู่ความมั่นคงทางอาชีพในระดับสากล
- ได้ความรู้และทักษะแบบครบวงจร ทั้งด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม ความงาม ควบคู่กับการสร้างผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม​


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เว็บไซต์ : 
https://mfu.ac.th/education/program/bachelor-cosmetic-science.html

   เรียนอะไรบ้าง ?
มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในบริบทการประกอบอาชีพในธุรกิจเครื่องสำอางและผู้ประกอบการเครื่องสำอางจริง ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้และทักษะ โดยใช้องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเครื่องมือและเทคนิคทางเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการลองผิดลองถูก โดยมีการให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมการเรียนเชิงรุกในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากที่ผู้เรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน ผู้เรียนจะได้บูรณาการทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้เรียนมา ผ่านการทำงานจริงและฝึกประสบการณ์ร่วมกับวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรใหม่นี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและบุคลิกที่จำเป็นเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมธุรกิจดิจิทัล อันเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม


มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เว็บไซต์ : 
https://www.acad.nu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
วิทยาการมุ่งส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ โดยมุ่งใช้องค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เน้นการสอนเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ
- ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เว็บไซต์ : 
https://eau-eastern.asia/pharmacy/

   เรียนอะไรบ้าง ?
สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (วท.บ.) มีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เชิงลึกและเรียนรู้แบบบูรณาการในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงการสร้างทักษะที่ดีและถูกต้องในการปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีแนวโน้มที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคต

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการ
- เรียนรู้คุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เว็บไซต์ : 
http://www.scipnru.com/major/

   เรียนอะไรบ้าง ?
มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสามารถแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถตรวจสอบแนะนำประกันคุณภาพเครื่องสำอางอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจงานด้านการบริการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงสิทธิ รวมทั้งสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล
- พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  บูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
เว็บไซต์ : http://ph.vru.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- การดำเนินการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
- ธุรกิจความงาม และ Wellness Center

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะ
- หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด