หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 21 กุมภาพันธ์ 67 14:31 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ปี 2024


   หลักสูตรการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง และมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่วงการทำงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
เหมาะกับกลุ่มคนที่สนใจในด้านการท่องเที่ยวและบริการในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบไปด้วยบุคคลที่ต้องการทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านนี้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต นอกจากนี้ หลักสูตรเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจ การตลาด การจัดการ และการสร้างและพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

   แนวทางประกอบอาชีพ
- มัคคุเทศก์ 
- ล่าม 
- ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
- พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
- พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน
- เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ 
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ
เว็บไซต์ : 
https://tourism.utcc.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังติดอาวุธด้วยภาษาอังกฤษ (TOEIC) และภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในระดับนานาชาติ ทั้งบริษัทนำเที่ยว โรงแรม สายการบิน เรือสำราญ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น Content Creator ด้านการท่องเที่ยว นักถ่ายภาพการท่องเที่ยว ผ่านรายวิชาต่างๆ สุดทันสมัย เช่น นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบเนื้อหาการท่องเที่ยวในสื่อดิจิทัล การจัดการธุรกิจเรือสำราญและยอร์ช การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจสายการบินและบริการผู้โดยสาร และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
- หลักสูตรถูกออกแบบมาให้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน
- เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม
เว็บไซต์ : 
https://bas.swu.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อกิจการสังคมในระดับสากล โดยที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่กำลังขยายตัวไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่กำลังก้าวเข้ามาแข่งขันกับเราได้อย่างทัดเทียมนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย  ได้เปิดตัว “SWUTEL” (สวูเทล) โรงแรมหรูในมหาวิทยาลัย ใจกลางเมืองที่มีในบรรยากาศรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ภาควิชาบริหารธุรกิจ มีนิสิตในสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม โดยที่น้อง ๆ ที่เรียนที่นี่จะได้เริ่มฝึกตั้งแต่ ปี 2 แต่จะพิจารณาจากวิชาที่เรียนด้วย เช่น วิชาแม่บ้าน วิชาฟร้อนท์

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีโรงแรมเป็นของตัวเองเพื่อรับนิสิตเข้าฝึกงานและทำงาน
- ได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสากล


มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เว็บไซต์ : 
http://tsic.npu.ac.th/web/index.php/services/tour/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้บริการและบริหาร
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
เว็บไซต์ : 
https://www.christian.ac.th/multidisciplinary/tourism-th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรมีความหลากหลายและครอบคลุมการศึกษาทุก ๆ แขนงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เช่น มัคคุเทศก์และการจัดนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ปฏิบัติการครัวและการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการบิน ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ และทักษะที่รอบด้าน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ระหว่างศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งนักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ โดยเป็นโครงการในรูปแบบฟรีทั้งหมด หรือชำระเพียงบางส่วน

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะด้าน
- มีโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมากมาย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เว็บไซต์ : 
https://hs.pbru.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
- จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- หลักการมัคคุเทศก์
- การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
- หลักการโรงแรม
- การจัดการโรงแรม
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
- ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
- การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีใจรักและสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
- มีทักษะวิชาชีพสามารถต่อยอดการทำงานได้


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เว็บไซต์ : 
https://aru.ac.th/ms/

   เรียนอะไรบ้าง ?
- ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพระดับสากล
- ให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
- ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่องานบริการ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด