หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการอีเว้นท์และไมซ์ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 22 กุมภาพันธ์ 67 12:55 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรการจัดการอีเว้นท์และไมซ์ ปี 2024


   หลักสูตรการจัดการอีเว้นท์และไมซ์เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
หลักสูตรการจัดการอีเว้นท์และไมซ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในสายงานด้านอุตสาหกรรมอีเว้นท์และไมซ์ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาและเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีเว้นท์และไมซ์ เช่น การจัดการงานอีเว้นท์ การจัดการประชุมองค์กร การจัดการประชุมวิชาชีพ การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การจัดการงานอีเว้นท์ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานแต่งงาน งานจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ทางกีฬา และงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี เป็นต้น ตลอดจนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีเว้นท์และไมซ์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติงานหรือโครงงานการจัดงานอีเว้นท์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านอุตสาหกรรมอีเว้นท์และไมซ์

  หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความสนใจในงานด้านการจัดงานอีเว้นท์และไมซ์ งานด้านการผลิตงานอีเว้นท์ และงานด้านธุรกิจบันเทิง โดยผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีมในการปฏิบัติงานอีเว้นท์

  แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- ผู้ประสานงานการจัดงานอีเว้นท์ (Event Coordinator)
- ผู้ควบคุมการผลิตงานอีเว้นท์ (Event Producer) 
- นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive)
- นักออกแบบและสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ (Event Creative)
- นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Designer)
- นักออกแบบระบบแสงและสี (Lighting Designer)
- ผู้ควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer)
- ผู้กำกับงานแสดงและคอนเสิร์ต (Show and Concert Director)
- ผู้จัดการศิลปิน (Artist Management)
- ตลาดงานอีเว้นท์ (Event Marketing)


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์
เว็บไซต์ : https://tourism.utcc.ac.th

   เรียนอะไรบ้าง ?
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่รู้ลึก รู้จริงด้านการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ผู้เรียนจะได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและบริหารจัดการงานอีเว้นท์เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวจริงในวงการอีเว้นท์ พร้อมเรียนรู้กระบวนการการออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ทุกรูปแบบ และลงมือปฏิบัติงานจริงในรายวิชาสุดทันสมัย เช่น การออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ การจัดการระบบแสง เสียง และภาพสำหรับงานอีเว้นท์ การจัดการงานคอนเสิร์ตและงานเทศกาลดนตรี เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบและการผลิตงานอีเว้นท์ การจัดการศิลปินสำหรับงานอีเว้นท์ และการบริหารโครงงานการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) ด้วยอุปกรณ์ระบบแสง เสียง และภาพมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้วยการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทอีเว้นท์ชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่

- ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ระบบแสง เสียง และภาพในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
- ฝึกจัดงานจริงทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานที่จัดงานชั้นนำระดับประเทศ
- เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับทีมงานมืออาชีพในวงการอีเว้นท์


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
เว็บไซต์ : 
https://kkbs.kku.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมการจัดการงานประชุมสัมมนา นิทรรศการ และแสดงสินค้า(อีเว้นท์) ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการโรงแรม ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านบริการ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานอีกด้วย

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- หลักสูตรมีบริษัทอีเว้นท์จำลอง Event station ที่ให้บริการในการจัดอีเว้นท์ในทุกรูปแบบ
- อยู่ภายใต้การควบคุมของ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเว้นท์ และอุตสาหกรรมการบริการแบบครบวงจร (HEPSAC)


มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
เว็บไซต์ : 
https://ms.su.ac.th/th/course/detail/

   เรียนอะไรบ้าง ?
สามารถนำความรู้ทางการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มาคิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นนักการจัดการงานอีเว้นท์มืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ ทราบถึงคุณลักษณะการเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม งการบริหารโครงการในธุรกิจอีเว้นท์ สามารถปฏิบัติงานในการจัดการงานแสดงนิทรรศการและงานอีเว้นท์ได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่จัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมถึงวางแผน จัดสรรงบประมาณ และบริหารจัดการด้านการเงินในธุรกิจอีเว้นท์อย่างมีจรรยาบรรณ มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรองด้วยภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งมีงานวิจัยทางด้านการจัดการธุรกิจอีเว้นท์สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอีเว้นท์ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
- สามารถเป็นนักการจัดการงานอีเว้นท์มืออาชีพอย่างสร้างสรรค์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการไมซ์
เว็บไซต์ : 
https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-bachelor-degree/bba-course/mice/

   เรียนอะไรบ้าง ?
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นสากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชา ที่มีศักยภาพพร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพและการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เน้นการปฏิบัติเชิงประยุกต์ และการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ
- บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างทักษะการทำงาน


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
เว็บไซต์ : 
https://www.bu.ac.th/th/comarts/event-production-and-mice-management

   เรียนอะไรบ้าง ?
สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ของ ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะด้านการผลิตอีเว้นท์เป็นที่ต้องการของตลาดงาน จึงเกิดเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติด้านการผลิตอีเว้นท์ที่ออกแบบโดยสมาคมวิชาชีพ เรียนรู้การผลิตงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ เปิดให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ เน้นกระบวนการ นักศึกษาได้ฝึกคิด และออกแบบงานจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านเลือก โดยเลือกจากกลุ่มประเภทงานอีเว้นท์ และกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้เรียนรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอีเว้นท์ระดับประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำและร่วมออกแบบหลักสูตร

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- บริษัทชั้นนำมาร่วมสอน+ทำโปรเจกต์ทุกเทอม
- ได้เรียนรู้และร่วมงานอีเว้นท์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทชั้นนำในประเทศ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด