หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2024

U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2024

วันที่เวลาโพส 23 กุมภาพันธ์ 67 13:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เปรียว พาน้องสอบติด
   U-Recommend แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2024


   หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการบัญชีโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติผ่านคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในระดับผู้บริหารองค์กรในระดับสากล รวมไปถึงก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านแนวคิดของการสร้างความเป็นผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ (International Entrepreneurial Spirit)

   หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?
หลักสูตรเหมาะสมกับนักศึกษาที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้าทำงานในองค์กรหรือประกอบธุรกิจระดับสากล รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น Global Citizen ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ โดยออกแบบให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลายทางเชื้อชาติ พร้อมรับกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน จึงทำให้นักศึกษามีโอกาสในการทำงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 


   แนวทางประกอบอาชีพ
- Corporate Managers in Multinational companies
- Business development specialist
- Business owners and Entrepreneur
- Strategic project managers
- Auditor in Big4 and global accounting firm


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ
เว็บไซต์ : 
https://ism.utcc.ac.th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
เปิดโอกาสเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จระดับสากลผ่านประสบการณ์การการเรียนรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีโดยคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องของภาษาเท่านั้น แต่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบไปเป็นนักธุรกิจ จะต้องเข้าใจทุกๆ มิติของการใช้ชีวิตบนโลกที่มีความแตกต่าง รวมถึงเข้าใจว่าแต่ละชาติมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอย่างไร ทางวิทยาลัยจึงไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่กันไป เช่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Students Exchange programs) การอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ (UTCC iSM Short courses) การดูงานเชิงวัฒนธรรม (Cultural trips) เป็นต้น การเรียนในหลักสูตรอินเตอร์จึงเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่คนจะสื่อสารกันด้วยภาษาสากลมากขึ้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนหลายชาติ หลากภาษา เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายในระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงให้นิยามของข้อดีในการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ว่าเปิดการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อ “เปิดประตูโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จในระดับสากล”


   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง (Truly International Experiences) ผ่านความหลากหลายของนักศึกษาที่มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี นิวซีแลนด์ ออสเตเรีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จีน พม่า เวียดนาม เป็นต้น
- มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาผ่านเรียนรู้จากคณาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จภายใต้เครือข่ายของหอการค้าไทย
- เปิดโอกาสในการสร้างประสบการในระดับสากลผ่านรูปแบบของกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และดึงศักยภาพในการก้าวสู่การเป็น Global Citizen ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต


มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ : 
https://muic.mahidol.ac.th/thai/

   เรียนอะไรบ้าง ?
นับเป็น “พี่ใหญ่” แห่งวงการหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ( MUIC ) แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “มหิดลอินเตอร์” เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติมีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 34 ปี นักศึกษาปัจจุบันรวมศิษย์เก่าร่วมหมื่นคน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหิดลอินเตอร์ นอกจากจะมุ่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพิ่มเติมเรื่องการร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น ในเรื่องของชื่อเสียงและความโด่งดังของพี่ใหญ่คนนี้ก็ไม่มีเป็นรองใคร เนื่องด้วยยิ่งเวลาผ่านไป มหิดลอินเตอร์ ก็ยิ่งได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ จากบรรดานักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งยิ่งเป็นที่กล่าวขานในหมู่ตลาดแรงงานว่าคุณภาพบัณฑิตแห่ง MUIC นั้นเข้าขั้น ครบถ้วนเรื่องทักษะทางภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากขึ้นในทุก ๆ ปี

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- MUIC มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนหลากหลายโครงการ มอบโอกาสแก่นักศึกษาให้ได้เดินทางไปเล่าเรียนในต่างประเทศ
- หลักสูตรมหิดลอินเตอร์ ให้ความสำคัญกับภาษาที่สาม จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอื่น ๆ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ : 
https://curriculum.kmitl.ac.th/degree/inter/

   เรียนอะไรบ้าง ?
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนรู้จากโลกธุรกิจจริง มีการเชิญผู้มีประสบการณ์หรือบุคคลในแวดวงธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ และได้มีโอกาสไปดูงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย ในสายงานบัญชีและธุรกิจเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตในระยะยาวและยกระดับประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเชื่อต่อคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลกอีกด้วย

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มุ่งเน้นการให้ความรู้ความสามารถและทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ได้รับโอกาสฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสหกิจศึกษากับหน่วยงานชั้นนำในภาคธุรกิจ


มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ : 
https://www.stamford.edu/th/programs/bachelors-th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
สำหรับแผนการเรียนแบบสองภาษาของแสตมฟอร์ด ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ แผนการเรียนไทย – อังกฤษ  และ แผนการเรียนจีน – อังกฤษ โดยแผนการเรียนแบบภาษาไทย – อังกฤษ นั้น มีโครงสร้างหลักสูตรแบบใหม่ ที่ให้นักศึกษาค่อยๆ เพิ่มวิชาเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเรียน ส่วนแผนการเรียนแบบสองภาษา จีน – อังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ที่ต้องการต่อยอดการใช้ภาษาจีนในระดับปริญญาตรี เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีนด้วยการสื่อสารกับเจ้าของภาษา ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีมาตรฐานคุณภาพและการยอมรับระดับสากล
- ปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
เว็บไซต์ : 
https://pcit.pkru.ac.th/th/

   เรียนอะไรบ้าง ?
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มการจัดการธุรกิจนำเที่ยว
- กลุ่มการจัดการโรงแรม

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรไทยและสูตรนานาชาติ
- มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
เว็บไซต์ : 
https://management.bsru.ac.th/ibm/

   เรียนอะไรบ้าง ?
ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้มีความรู้ความชํานาญด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การบริหารงาน และมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถบูรณาการศิลปวิทยาการ และเทคโนโลยีในการทำงานประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- พัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด