สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 สถาภูมิ (STABHUM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการสถาภูมิ (STABHUM) ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

UploadImage
 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับนักศึกษาต่อในสถาภูมิ (STABHUM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการสถาภูมิ (STABHUM) ครั้งที่ 3

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน                    : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาภูมิ

จำนวนที่เปิดรับ
                                  : 30 คน
 
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา
2. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทางสถาปัตยกรรม

3. พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 200 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่