สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ.จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 สอบ 21 มกราคม 2560 และ N-NET ครั้งที่ 2/2559 สอบ 22 มกราคม 2560

UploadImage

       เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET : Islamic National Educational Test) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 จัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา วัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
 
การสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 66,113 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
  • I-NET ตอนต้น    มีผู้มีสิทธิ์สอบ 34,732 คน (ศูนย์สอบ 25 ศูนย์  สนามสอบ 240 สนาม)
  • I-NET ตอนกลาง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 21,573 คน (ศูนย์สอบ 32 ศูนย์  สนามสอบ 199 สนาม)
  • I-NET ตอนต้น    มีผู้มีสิทธิ์สอบ   9,808 คน (ศูนย์สอบ 21 ศูนย์  สนามสอบ 123 สนาม)
 
       สำหรับศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีจำนวน 32 ศูนย์ (ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 24 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง) ทำหน้าที่บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
จากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้  สทศ.ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานไปยังศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ I-NET  โดย สทศ.ได้รับรายงานจากศูนย์สอบว่า สนามสอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 6 สนามสอบ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และสามารถดำเนินการสอบ I-NET ได้ตามปกติ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
       สทศ.จะประกาศผลสอบ I-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะประกาศผลสอบแบบรายบุคคล (เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) และประกาศผลสอบรายโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำผลวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงวางแผนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในอนาคต
 
 UploadImage
 
        ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สทศ.จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET : Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาและจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
การสอบ N-NET ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 163,396 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  • N-NET ชั้นประถมศึกษา                 จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ     15,276    คน (สนามสอบ   915 สนาม)
  • N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ     74,066    คน (สนามสอบ 1,049 สนาม)
  • N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ   107,238    คน (สนามสอบ 1,046 สนาม)
       ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ N-NET จำนวน 77 ศูนย์  โดยในปีการศึกษา 2559 สทศ. ได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ เพื่อให้สนามสอบทั่วประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันและดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  โดย สทศ. จะประกาศผลสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง http://www.niets.or.th

UploadImage