สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง #dek62 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล


วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 
จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 
ปิดรับสมัคร : 10 ส.ค. 61 
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ : 28 ส.ค. 61 
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ  : 2 ก.ย. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 22 ก.ย. 61 
สอบสัมภาษณ์ : 29 ก.ย. 61 
ประกาศผลสอบ  : 9 ต.ค. 61

ครั้งที่ 2 
จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร :  16 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร :  17 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ : 28 ส.ค. 61 
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ  : 2 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  :  22 ก.ย. 61 
สอบสัมภาษณ์ :  29 ก.ย. 61
ประกาศผลสอบ  : 9 ต.ค. 61

ครั้งที่ 3
จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61  
ปิดรับสมัคร : 19 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ :  29 ธ.ค. 61 
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ  : 6  ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 23  ม.ค.  62
สอบสัมภาษณ์ :  26 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบ  : 5 ก.พ. 62

ครั้งที่ 4 
จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61   
ปิดรับสมัคร : 13 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ : 23 ก.พ. 62 
สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ  : 6 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 16  มี.ค. 62 
สอบสัมภาษณ์ :  20 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบ  :  29 มี.ค. 62


เกณฑ์ในการคัดเลือก
-ใช้ผลสอบ TIME ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย เพื่อสมัคร

-มีสอบปฏิบัติ
-สอบสัมภาษณ์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา จบการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6
2.มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
3.มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย / สากล และโสตทักษะ
4.มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา (ตามข้อกำหนดสอบของแต่ละวิชาที่กำหรดให้สอบ)
5.มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยฯได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
6.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ติดยาเสพติดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่