สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
-กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.


เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
-Portfolio (ถ้ามี)
-GPAX , GPA
-แผนการเรียน
-ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
-การสอบสัมภาษณ์

โครงการที่เปิดรับสมัคร/จำนวน

โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ 1,323 ที่นั่ง
โควตาพื้นที่  1,458 ที่นั่ง
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  1,720 ที่นั่ง


กำหนดการรับสมัคร 

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่