สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และ รับสมัคร ทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 ธ.ค 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่  8  ม.ค. 62   
สอบสัมภาษณ์  วันที่ 19  ม.ค. 62    
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 ม.ค. 62    
รายงานตัว วันที่ 1-28 ก.พ. 62 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์


เกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย 5 เทอมการศึกษา)
2.ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เวลา 4 ปี เท่านั้น
3.จำนวนเงินที่ได้รับ(ทุนการศึกษา) เป็นค่าหน่วยกิต คำบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
4.ระยะเวลาการให้ทุนตลอดหลักสูตรการศึกษา 4 ปี
5.มอบทุนให้โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  จำนวน 3 ทุน
6.นำเอกสารวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเดิมมาแสดง
7.เกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูงสุด 1-3 จากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาการขอรับทุน ต้องปฎิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด