สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงรอบที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562


ใครอยากเรียนม.บูรพา รอบ 6 ก็ยังมี รอบนี้มีเปิดรับกว่า 1,170 ที่นั่ง น้องๆที่สนใจรีบสมัครเลยนะคะ

กำหนดการรับสมัคร

โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
        (ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
    2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคณะดนตรีและการแสดง 
    1) สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้สมัครชาวต่างประเทศเท่านั้นกำหนดการรับสมัคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้  
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว
และสระบุรี  หรือ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
   2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 4) 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับภาคปกติ) 
    2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) 
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ <<<